|
2 سال پیش
Dr.Abolfazl Hashempour

قابل توجه طبیعت گردان: ?جهت یابی در طبیعت جهت یابی با هلال ماه? ماه به شکل هلالی باریک متولد می شود

قابل توجه طبیعت گردان: ?جهت یابی در طبیعت جهت یابی با هلال ماه? ماه به شکل هلالی باریک متولد می شود
قابل توجه طبیعت گردان:
?جهت یابی در طبیعت و جهت یابی با هلال ماه?


ماه به شکل هلالی باریک متولد می شود و در نیمه ماه به صورت قرص کامل در می آید و سپس در جهت مقابل هلالی می شود.

?در نیمه اول ماه، قسمت برآمده هلال ماه سمت غرب و در نیمه دوم ماه، سمت شرق را را نشان خواهد داد.

?اگر خطی فرضی از بالای هلال به پایین آن وصل کنیم و ادامه دهیم در نیمه اول ماه شکل Pو در نیمه دوم آن به شکل qخواهد بود.

?قسمت برآمده وقتی به شکل P باشد سمت غرب و وقتی به شکل q باشد سمت شرق را نشان می دهد.

?حال اگر این خط فرضی را تا زمین ادامه دهیم، تقاطع این خط با افق، نقطه جنوب را نشان میدهد.

? در ماه کامل، میتوان با توجه به حرکت شرقی-غربی آن جهت تقریبی را مشخص نمود.

تشکر ویژه از:
انجمن پزشکی کوهستان ایران

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط