|
6 ماه پیش
Dr.Abolfazl Hashempour

قابل توجه طبیعت گردان: جهت یابی در طبیعت جهت یابی با هلال ماه ماه به شکل هلالی باریک متولد می شود در

قابل توجه طبیعت گردان: جهت یابی در طبیعت جهت یابی با هلال ماه ماه به شکل هلالی باریک متولد می شود در
قابل توجه طبیعت گردان:
💥جهت یابی در طبیعت و جهت یابی با هلال ماه💥


ماه به شکل هلالی باریک متولد می شود و در نیمه ماه به صورت قرص کامل در می آید و سپس در جهت مقابل هلالی می شود.

🔻در نیمه اول ماه، قسمت برآمده هلال ماه سمت غرب و در نیمه دوم ماه، سمت شرق را را نشان خواهد داد.

🔻اگر خطی فرضی از بالای هلال به پایین آن وصل کنیم و ادامه دهیم در نیمه اول ماه شکل Pو در نیمه دوم آن به شکل qخواهد بود.

🔻قسمت برآمده وقتی به شکل P باشد سمت غرب و وقتی به شکل q باشد سمت شرق را نشان می دهد.

🔻حال اگر این خط فرضی را تا زمین ادامه دهیم، تقاطع این خط با افق، نقطه جنوب را نشان میدهد.

🔻 در ماه کامل، میتوان با توجه به حرکت شرقی-غربی آن جهت تقریبی را مشخص نمود.

تشکر ویژه از:
انجمن پزشکی کوهستان ایران

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط