|
1 سال پیش
Dr.Abolfazl Hashempour

با شما از زخمی میگویم بر آمده از نیزه های نادانی ما همه قربانی آنیم کسی دوستدار حقیقت نیست همه دوس

با شما از زخمی میگویم بر آمده از نیزه های نادانی ما همه قربانی آنیم کسی دوستدار حقیقت نیست همه دوس
با شما از زخمی میگویم بر آمده از
نیزه های نادانی و ما
همه قربانی آنیم.
کسی دوستدار حقیقت نیست همه دوستدار مصلحت اند.

#‌بهرام_بیضایی

?

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط