|
1 سال پیش
Dr.Abolfazl Hashempour

?آیا علم جدید مفاهیمی مانند بلغم سودا را تایید می کند ??اگر سردی گرمی مفاهیمی خیالی هستند، چرا ظاهرا

?آیا علم جدید مفاهیمی مانند بلغم سودا را تایید می کند ??اگر سردی گرمی مفاهیمی خیالی هستند، چرا ظاهرا
?آیا علم جدید مفاهیمی مانند بلغم و سودا را تایید می کند؟
??اگر سردی و گرمی مفاهیمی خیالی هستند، چرا ظاهرا کار می کنند؟
??آیا غذاها واقعا طبع سرد و گرم دارند؟

╭┅═ঈ?ঊ═┅╮

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط