|
2 سال پیش
Dr.Abolfazl Hashempour

برگ هنگام زوال می افتد میوه هنگام کمال بنگر چگونه می افتی مانند برگی زرد یا سیبی سرخ کنفوسیوس

برگ هنگام زوال می افتد میوه هنگام کمال بنگر چگونه می افتی مانند برگی زرد یا سیبی سرخ کنفوسیوس
برگ هنگام زوال می افتد و میوه هنگام کمال. بنگر چگونه می افتی مانند برگی زرد یا سیبی سرخ.

(کنفوسیوس)

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط