اصول اولیه علم فنگ شویی : تاثیرات فنگ شویی در محیط کامل به روز فنگ شویی ایران

اصول اولیه علم فنگ شویی | فنگ شویی ایران

مقدمه

در این مطلب اشاره ای بهاصول اولیه علم فنگ شوییمی پردازیم. با کمک علم فنگ شویی، به تعادل و هماهنگي با شناخت عناصر محيط دست خواهيد يافت و اين هم‌نوائی به‌ نوبه خود باعث رضايت خاطر، زندگي شاد و وفور نعمت برای شما خواهد شد. همچنین با استفاده از اصول این دانش می‌توانید اثرات انرژی منفی را در زندگی و کار خود کاهش داده و سعی در تقویت و حفظ انرژی مثبت زندگی خود نمایید. قبل از ارزیابی خانه و تصمیم به این که چه تغییراتی باید صورت پذیرد، چند مرحله پیش نیاز وجود دارد. به همین دلیل ممکن است در ابتدا رعایتاصول علم فنگ شوییکار خیلی پیچیده ای به نظر برسد.

هدف از علم فنگ شویی

سعی ما در گفتناصول اولیهعلم فنگ شویی، شناساندن انرژی‌های محیط به شماست. با داشتن اطلاعات کافی می‌توانید مقدار، چگونگی و کیفیت یک انرژی را تشخیص داده و از آن به بهترین نحو ممکن استفاده کنید. اگر چه بخش زیادی از علم فنگ شویی به ویژگی طبیعی چشم انداز و محل استقرار منزل یا محل کار توجه دارد، اما اصول این علم بر تزئین داخلی یک خانه و ترتیب صحیح قرارگيری اشیا در خانه نيز متمرکز است.

اصول اولیه علم فنگ شویی | بهترین و بزرگترین مرجع فنگ شویی ایران

علم فنگ شوییبرای داشتن دکوراسیون مناسب وچیدماندرست اشیاء در ساختمان‌های مسکونی، تجاری، باغ و غیره استفاده می‌شود.اصول اولیه علم فنگ شوییبنا شد تا بهترین اثر را بر سلامتی، شادی و موفقیت، هماهنگی و به‌ طورکلی انرژی مثبت داشته باشد. از همین رو مهم‌ترین چیزهایی که باید رعایت کرداستفاده از رنگ‌های مناسب، اشکال مناسب و در نظر گرفتن جهت‌های مناسب است که بر اساسعدد کواو ایجاد فنگ شویی شخصی تر می باشد.

تعریف فنگ شویی

در مطالب همین سایت بیان شد کهفنگ شویی چیست ؟اما در ادامه مختصر تعریفی در مورد علم فنگ شویی خواهیم داشت .

فنگ شویی دانش زندگی متعادل و هماهنگ بین انسان و طبیعت پیرامون اوست که آغاز پیدایش آن به اندیشه‌های کهن شرقی با قدمت چند هزارساله برمی‌گردد.

 • این علم به ما یاد می‌دهد با تحلیل انرژی‌های فضای داخل و بیرون محل زندگی و کار خود، کیفیت انرژی‌های مثبت و منفی اطراف خود را شناخته و با ایجاد و افزایش انرژی‌های مثبت و کاهش و حذف انرژی‌های منفی، کیفیت زندگی خود را بهبود بخشیم.
 • فضای زندگی و کار خود را مکانی برای خوشبختی تغییر دهیم.

امروز در سراسر دنیا بسیاری از مردم برای طراحی و ساخت خانه و محل کار خود از فنگ شویی استفاده می‌نمایند. همچنین این علم در تعداد زیادی از مراکز علمی معتبر دنیا تدریس می‌گردد.

فنگ شویی درک نگرش کامل

هنگامی‌که عمیق‌ترین باورهای خود را درباره زندگی تغییر می‌دهیم، زندگی‌ام نیز به همان ترتیب دستخوش تغییر می‌گردد.

تمام کسانی که زندگی‌شان سرشار از آرامش و پویایی است، افرادی هستند که با کسب آگاهی و به‌کارگیری مهارت‌های لازم توانسته‌اند توازن و هماهنگی را به زندگی خویش هدیه دهند. فنگ شویی می گوید :

 • پس آن‌ها را به‌گونه‌ای می‌سازم که هر کس در آن قدم گذارد روح صداقت و صمیمیت را با تمام وجودش احساس نماید .
 • آن‌ها را به‌گونه‌ای می‌سازم که نور و زیبایی خداوند جلوه‌های همیشگی آن باشند .
 • آن‌ها را به‌گونه‌ ای می‌سازم که مرا به خوشبختی نزدیک‌ تر کنند
 • آنها را به‌گونه‌ای می‌سازم که هر روز برکت و روزی در آن افزون شود .

اصول اولیه علم فنگ شویی

عناصر پنجگانه

بر اساس تفکر اساتید کهن باستان شرق ، همه شکل‌های ظهور یافته در كیهان ترکیبی از پنج عنصر هستند !

 • آب
 • چوب
 • آتش
 • خاک
 • فلز

از 4 فصل سال گرفته حتی غذایی که می‌خوریم، همه در یک چرخه دگرگونی قرار دادند! بنابراین عنصری عنصر دیگر را تقویت می‌کند یا از دیگری سرچشمه می‌گیرد که این اصل پایه آموزش فنگ شویی است.

در غرب و علم ودائی و طب هندی از چهار عنصر زیر به عنوان عنصر اصلی نام برده می شود .

 • خاک
 • باد
 • آتش‌
 • آب

اصول اولیه علم فنگ شویی | بهترین و بزرگترین مرجع فنگ شویی ایران

اما دراصول اولیه علم فنگ شویی، گردش انرژی از طریق پنج عنصر می باشد. نام های این عناصر به صورت زیر است .

 • چوب
 • آتش
 • خاک
 • فلز
 • آب

انرژی عناصر فنگ شویی

همه این عناصر دراصول اولیه علم فنگ شویینشانگر تغییر هستند. یعنی یکی دیگری را می‌ آفریند.

 • درخت سوخت آتش است
 • آتش خاک (خاکستر) را به وجود می‌آورد
 • خاک فلز را خلق می‌کند
 • فلز پس از ذوب مانند آب جاری می‌شود
 • آب به رشد درخت کمک می‌کند .

با این‌حال عناصر خطرناک هم هستند. زیرا اگر یکی از آن‌ها از چرخه سازنده جا افتد این چرخه مخرب می‌شود.

 • آب آتش را خاموش می‌کند
 • آتش فلز را ذوب می‌کند
 • فلز چوب را می‌برد
 • درخت خاک را فرسوده می‌کند
 • خاک‌ آب را آلوده می‌سازد.

هر عنصر با یک‌ جهت همراه است

بنابراین جهت قرارگیری در ورودی خانه شما تحت تاثیر یکی از این عناصر است. ولی لازم است انرژی عناصر دیگر هم درفنگ شویی خانهیا محل کار منتشر شود.

بر اساساصول اولیه علم فنگ شویی، انرژی عنصر چوب ( درخت ) در جهت شرق و جنوب شرق، عنصر آتش‌ بر جنوب، عنصر خاک بر مرکز و جهات شمال شرق و جنوب غرب، عنصر فلز بر جهات غرب و شمال غرب و عنصر آب در جهت شمال، تاثیرگذار است. پنج عنصر درصورتی‌که با یکدیگر درهماهنگی باشند مفیدند در غیر این صورت مشکل‌ساز می‌شوند .

۳ نوع جریان یا گردش انرژی

۳ نوع جریان یا گردش انرژی بر ارتباط بین پنج عنصر تاثیر دارد .

چرخه زایش (چرخه مولد)

طبق اصول قوانین فنگ شویی اگر این چرخه در جهت مولد یکدیگر باشد به این معناست که یک عنصر، عنصر دیگر را تولید می کند.

 • درخت سوخت آتش است. بار آورنده آتش است.
 • آتش همه چیز را خاکستر می‌کند. بار آورنده خاک است.
 • خاک در دل خود فلز را می‌پروراند. بار آورنده فلز است.
 • فلز پس از ذوب مایع می‌شود. بار آورنده آب است.
 • آب باعث تغذیه درخت می‌شود. بار آورنده درخت است.

چرخه تضعیف

در عین‌ حال برعكس گردش چرخه زایش، هر عنصری که از دیگری تولد یافته باعث تضعیف بارآورندِ خود می‌گردد.

 • درخت آب را تمام می‌کند.
 • آتش درخت را نابود می‌کند.
 • خاک آتش را خاموش می‌کند.
 • فلز خاک را از بین می‌برد.
 • آب فلز را نابود می‌سازد.

چرخه مخرب

اگر طبقاصول اولیه علم فنگ شویییکی از عناصر در این چرخه نباشد، انرژی عناصر قبل و بعد از آن نیز از بین خواهند رفت. عناصر پنج‌گانه با ۵ جهت که وابسته به حرکت خورشیدی در طول روز است مرتبط هستند.

 • شرق خانه در روز با انرژی عنصر چوب همراه می‌شود .
 • وقتی خورشید بالاتر رسید و از شرق به جنوب پرتو افکند ، انرژی عنصر آتش را منتشر می‌کند.
 • خورشید در حال غروب، انرژی عنصر خاک را به جنوب غرب و مرکز خانه پخش می‌کند.
 • وقتی غروب می‌شود غرب خانه انرژی عنصر فلز را خواهد داشت.
 • در شب جهت شمال خانه از جریان انرژی عنصر آب بهره‌مند خواهد شد.

این انرژی در بخش‌هایی که گفته شد تا روز بعد که مجدداً شارژ شود باقی می‌ماند. بنابراین شرق ساختمان بدون توجه به ساعات روز همیشه با مقدار زیادی انرژی عنصر چوب شارژ است. علاوه بر جهات، عناصر پنج‌گانه دراصول اولیه علم فنگ شوییبه‌گونه‌ای دیگر در هر خانه وجود دارد :

 • عنصر چوب، با بودن وسایل چوبی، کاغذ ، گیاه و رنگ سبز و آبی
 • عنصر آتش با بودن اجاق، شومینه، چراغ و رنگ قرمز
 • عنصر خاک به فرم چینی، سفال و گچ و رنگ زرد و اخرایی
 • عنصر فلز با وجود نقره، ظروف استیل، آهن و رنگ سفید و نقره‌ای
 • عنصر آب با بودن حوض، سینک ظرف‌شویی، حمام، آبنما، آکواریوم و رنگ سیاه

فرم و اشکال

ازاصول اولیه علم فنگ شوییمنوجه می شویم که عناصر پنج‌گانه با مواد ساختمانی، وسایل تزیینی، مبلمان و غیره نیز مرتبط می‌باشد. برای مثال: کاغذ دیواری با خطوط عمودی انرژی عنصر درخت را تشدید می‌نماید.

اصول اولیه علم فنگ شویی | بهترین و بزرگترین مرجع فنگ شویی ایران

  • خطوط افقی انرژی عنصر خاک را افزایش می‌دهد .
  • کاغذ دیواری با نقش ستاره انرژی عنصر آتش را منتشر می‌نماید.
  • اشکال گرد و کروی انرژی چی فلز را انتشار می‌دهد.
  • اشکال مواج و بدون طرح انرژی عنصر آب را پخش می‌کند.

بنابراین می‌توان با رنگ و فرم و اشکال و مواد ، انرژی عنصر مورد نظر را در منزل یا محل کار ایجاد کرد که پایه بسیاری از راهکارهای فنگ شویی است. بعلاوه برای تقویت یا تضعیف انرژی عناصر از وسایل داخل خانه هم به‌راحتی می‌توان استفاده کرد.

  • عنصر آب :آب پاک، ظروف شیشه‌ای، نقوش وسایل مواج، پارچه سیاه و سنگ‌های تزیینی نیمه گران‌بها
  • عنصر درخت :گیاهان آپارتمانی، چوب، اشیا بلند و باریک، پارچه سبز، قاب مستطیل
  • عنصر آتش :اشیاء نوک تیز و قرمز، شمعدان قرمز، وسایل تزیینی به شکل ستاره، پارچه قرمز، گلدان قرمز
  • عنصر خاک :گلدان سفالی، وسایل مربع، گلهای زرد، پارچه‌های شطرنجی، قاب چهارگوش
  • عنصر فلز:وسایل تزیینی بیضی و کروی، نقره‌ای، اشیاء طلایی و سفید، مجسمه فلزی، توپ‌های نقره‌ای

پاکسازی اولین قدم برای درک علم فنگ شویی

آماده اید که محل زندگی و کار خود را از وسایل اضافیپاکسازیکنید؟

پس از انجام سه اقدام پیشنهادی زیر از احساس آرامش و انرژی بیشتر خود متعجب خواهید شد! ضمن آنکه فضای اطراف نیز آرام تر و پر انرژی می شود. همین امروز شروع کنید تا زودتر انرژی پاکسازی شده را تجربه کنید .

گام اول

برای اینکه تاثیراصول اولیه علم فنگ شوییرا درک کنید. روی سه برگ کاغذ یکی از جملات زیر را نوشته و بعد شروع به جداسازی اشیاء، لوازم و لباس های اضافی نمایید.

 1. آنچه که دوست دارم و مایلم حتماً نگه دارم .
 2. آنچه که قطعا دیگر لازم ندارم.
 3. آنچه که تردید دارم ( لازم دارم یا خیر ) .

پس از اتمام این سه مرحله، آنچه را که در بخش 3 قرار داده اید! به همین نحو، جداسازی نمایید. وقتی برای بار دوم انجام دهید، خیلی راحت آنچه که در موردشان تردید داشتید را پاکسازی خواهید کرد.

گام دوم:

اصول اولیه علم فنگ شوییمی گوید که اشیاء گروه دوم از قسمت قبل نباید نگهداری شود. می توانید به روش های زیر از شر این وسایلی که جدا کرده اید، رهایی یابید.

 • بفروشید، نه در آینده بلکه همین امروز یا فردا .
 • به كسانی كه لازم دارند، دوست دارند یا نیاز دارند، بدهید.
 • اگر نمی خواهید شیء بخصوصی را برای همیشه از دست بدهید! چون فعلاً فضای کافی برای نگهداری آن ندارید و یا در حال حاضر احتیاج به آن نیست، به دوستان و آشنایان موقتاً امانت دهید.
 • به موسسات خیریه و سازمان هایی از این قبیل اهدا کنید.
 • اگر کاغذ، پلاستیک، شیشه یا مواد قابل بازیافت هستند، به یکی از سازمانهای بازیافت بدهید.
 • اگرخراب، غیر قابل تعمیر یا شکسته هستند واقعا خودتان را از شر آنها خلاص کنید؛ دور بیاندازید.

اصول اولیه علم فنگ شویی | بهترین و بزرگترین مرجع فنگ شویی ایران

گام سوم :

پس از پاکسازی منزل یا محل کار از اشیا و وسایل اضافی برای اینکه مطمئن شوید آنچه که نگه داشته اید ضروری است در مورد هر یک سوالات زیر را از خود بپرسید :

 • آیا هنوز این شی، لباس و . . . را دوست دارم؟ (با دوست داشتم کاملا متفاوت است)
 • آیا هنوز احتیاج دارم؟ ( مرتبا استفاده می کنم)
 • آیا نمایان گر من است ؟ (شخصی که بودم/ هستم)
 • آیا داشتن آن . . . مرا در رسیدن به اهدافم کمک می کند؟

وقتی به آن نگاه می کنید احساس خوبی دارید؟ زیرا یادآور خاطرات خوش گذشته است یا برعکس غمگین می شوید؟ زیرا خاطرات تلخ گذشته را به یاد می آورید.

 • احتیاج به تعمیر دارد که مصمم هستید تعمیرش کنید.
 • نمایان گر خواسته های شما برای یک زندگی بهتر فرداست.
 • اگر قرار باشد همین امروز به منزل رویایی خود نقل مکان کنید آن را با خود می برید؟

با آموختن مطالباصول اولیه علم فنگ شویی، شما مهارت و آمادگی پاکسازی موفقیت آمیزی را کسب کرده اید. با پاکسازی اولین قدم مثبت را برای تغییر انرژی های خود، درون منزل یا محل کار برداشته اید.

صبر نکنید همین امروز شروع کنید !

خانه یا محل كار خود را یک کشتی پربار تصور کنید که بعلت سنگینی بخش عمده آن در آب دریا فرو رفته و در نتیجه به کندی حرکت می کند. هرچه زودتر بار اضافی را خالی کنید، این کشتی سبك شده، سوار بر امواج به سمت جلو حرکت کرده و شما را به سرعت و به راحتی به مقصد خواهد رساند. هرچه زودتر اثرات آن را وارد زندگی تان کنید، تفاوت آن را احساس خواهید کرد. طبق گفته سنت فنگ شویی ٢٨ روز یا یک چرخه ماه قمری طول می کشد تا بتوانید اثر واقعی را حس کنید اما من به تاثیری سریع معتقد هستم.

نتیجه گیری

به یاد داشته باشید که اگر مشکلی در محیط خانه کشف کردید، چند راه حل ساده فنگ شویی شما را راهنمایی خواهد نمود و کمک می کند تا اشیا را بدون صرف هزینه های گزاف و مخارج بسیار برای تغییر دکوراسیون، سر جای درست خود قرار دهید. اين علم یک نظریه آرمانی نیست، بلکه برعکس، سودمندی روش های آن در طول قرن ها ثابت شده و شما نیز می توانید از این اصول برای بهبود وضع خانه و زندگی تان استفاده نماييد.

به عنوان مثال در بسیاری از موارد، تغییر جای مبل ها یا اضافه کردن یک آینه، یک گیاه سبز و یا حتی یک باد آویز در مناطقی خاص از خانه، باعث هماهنگی محیط می شود. شما به زودی متوجه خواهید شد که تغییر دکوراسیون در این جا و آن جای خانه یا حتی تغییر جای یک فرش، می تواند تاثیر فوق العاده ای داشته باشد!

کلامفنگ شویی ایران

بیش از همه باید در ذهن بسپارید که رعایتاصول علم فنگ شویییک هنر شهودی است که حس هارمونی در آن بسیار مهم است. شما احتمالا در می یابید که روشی که خانه تان را تزیین کرده اید، در واقع بر مبنای اصول علم فنگ شویی مي باشد و شما در تمام این مدت به صورت ناخودآگاه در هماهنگی با محیط تان بوده اید. علم فنگ شویی زمانی مهم تر جلوه می کند که شما احساس نومیدی می کنید، زیرا ممکن است شما به برخی عناصر در محیط تان که ناخودآگاه شما را اذیت می کند، عکس العمل نشان بدهید. برای سهولت در دسترسی به مقالات مرتبط لینک آنها را در پایان برایتان قرار داده ایم.

مطالب مرتبط

 • کاسه تبتی 9 عنصر و ثبت سفارش
 • سکه یی چینگ سایز بزرگ
 • سکه یی چینگ سایز کوچک
 • فنگ شویی کیف پول
 • کتاب فنگ شویی
 • فنگ شویی ازدواج
 • محاسبه عدد کوا

اسباب خرسندی ماست که از نظرات و پیشنهادات شما در زیر همین مقاله بهره مند شویم.

20
16


منبع: فنگ شویی ایران

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

فصل بهار و فنگ شویی با عنصر چوب و اولین عنصر فعال در طبیعت می باشد که با خود شادی ، سر زندگی و طراوت را به همراه می آورد.

3 ماه پیش

گیاه 5 عنصر بامبو در فنگ شویی با روبان و گلدان قرمز در خانه باعث افزایش ثروت می شود تعداد بامبو در جذب ثروت مهم است ولی زوج یا فرد بودن آن نتایج مختلفی دارد

8 ماه پیش

‌ #دیرین_دیرین ? این قسمت: #عقاب ‌ ?چشم‌ها رو باید شست، اما نه الزاما همیشه! گاهی جاهای دیگه رو بشورین! ‌ ? isaco.ir ‌ ? @dirindirincartoon ‌ #️⃣ Hashtag ‌ ———————————————— ‌‌ #اسل_نخرید #اپلیکیشن_ایساکو #امدادخودروایران #بینایی_سنجی #خدمات_متمایز #امداد_فوری #ایساکو #خدمات_پس_از_فروش #طنز_انتقادی #طنز #کارتون #انیمیشن #animation #fun ———————————————— ‌‌ ? Comment ‌

1 سال پیش

منظره در فنگ شویی بسیار حائز اهمیت است. از همین رو 6 روش هوشمندانه برای منظره سازی در خانه در فنگ شویی ایران برای شما تدارک دیده ایم تا بهتان کمک کند.

12 ماه پیش

با فنگ شویی سفره هفت سین در سال 1400 و قرار دادن اصولی نمادهای سفره هفت سین در جهات مناسب می توانید بهترین انرژی را از جذب برکت و شادی برای خود فعال کنید.

3 ماه پیش

بر اساس اصول اولیه علم فنگ شویی و تفکر اساتید کهن باستان شرق، همه شکل‌های ظهور یافته در كیهان تركیبی از پنج عنصر آب، چوب، آتش، خاک و فلز هستند.

1 سال پیش

فنگ شویی در طب سوزنی یکی از درمانی های بی ضرر بوده و می تواند به سلامت جسمی و روحی افراد کمک کند و تمام سیستم بدن را در یک حالت تعادل نگه دارد

1 سال پیش

فنگ شویی حیاط و باغچه به حفظ تعادل گیاهان می پردازد. آیا به دنبال افزایش باروری وزیبایی بالاتر باغ و باغچه خود هستید ؟ با فنگ شویی حیاط موفق خواهید شد.

1 سال پیش

فنگ شویی حمام و سرویس بهداشتی برای محیطی است که فضای آن فنگ شویی مناسبی ندارد. اما می توانید انرژی را تغییر دهید و تأثیر منفی آن را با فنگ شویی خنثی کنید.

12 ماه پیش

بیشتر...