تنظیم خانواده |
7 ماه پیش

چگونه با انتظارات غیر منطقی در ازدواج مقابله کنید

چگونه با انتظارات غیر منطقی در ازدواج مقابله کنید

یاد بیگیرید چطور زندگی زناشویی نامطلوب خود را دوست بدارید

انتظاراتو توقعات زندگی زناشویی که نیمه پنهان بوده و به زبان نمی‌آیند، زن وشوهرها را در مرحله ادراک به آزمایش می‌کشد. این "قوانین" که در دورانکودکی و سالهای نوجوانی با نگاه کردن به والدینمان و جذب مفاهیم مربوط بهنقش زن و شوهر در جامعه؛ از وابستگی‌ها و اعتقادات مذهبی ما؛ از برنامه‌هایتلویزیونی، فیلم‌ها و کتاب‌ها شکل می‌گیرند. عشق‌ها و دوستی‌های قبلی هممی‌توانند شکل‌دهنده انتظارات ما باشند. و در سطحی عمیق‌تر، معمولاً باورداریم که همسرمان زخم و جراحت‌های روحی درونی ما را التیام خواهد بخشید.

اینتخیلات بعد از ازدواج بیرون می‌آیند (که برای آنهایی که سالها قبل ازازدواج دوست بوده و رابطه داشته‌اند واقعاً تعحب‌برانگیز است). اما متخصصینعقیده دارند که تخیلات مربوط به کارهایی که همسرتان باید و نباید انجامدهد، خطرناک هستند. اگر همسرتان را با یک استاندارد غیرممکن مقایسه ‌کنید،اگر نتواند ذهن شما را خوانده و آسیب‌های کودکی شما را التیام بخشیده و بهطرز جادویی زندگی رویایی برای شما بسازد، ناامید و دلسرد خواهید شد.

وقتیزوجی هنوز دلباخته هم هستند، نیاز به چیز زیادی ندارند چون هنوز از آن عشقو دلباختگی اولیه لذت می‌برند. توقعتان خیلی کم است، احساسی عالی دارید وزمان زیادی را برای خوشنود کردن همدیگر صرف می‌کنید. اما هرچه رابطهعمیق‌تر می‌شود، توقعات و انتظارات تغییر می‌کنند. و زمانیکه آن نیازهابرآورده نشوند، دیگر کاری از دست همسرتان برای خوشنود کردن شما برنخواهدآمد و همه چیز آزاردهنده به نظر خواهد رسید. هر خستگی و دلزدگی ثابتمی‌‌کند که رابطه‌تان درست نبوده و برای هم ساخته نشده‌اید. دعواها ومشاجره‌ها شروع می‌شوند و این مشاجرات بر سر موضوعات اصلی که اذیتتانمی‌کند نیست.

دلیل آن معمولاً این است که خودتان هم نمی‌فهمید کهموضوعات و مشکلات اصلی چه هستند—یا از به زبان آوردن آنها واهمه دارید.اولین قدمتان؟ باید انتظارات و توقعات خودتان درمورد ازدواج را آشکارکنید—مجموعه‌ای از اعتقادات شوکه‌کننده، گاهی مسخره و خنده‌دار و معمولاًآسیب‌پذیر. از اینکه آماده کردن صبحانه صبح با کدامتان باشد گرفته تا زمانیکه می‌خواهید بچه‌دار شوید، از اینکه در چه چیزهایی سرمایه‌گذاری کنید تااینکه چند وقت یکبار رابطه‌جنسی داشته باشید، از اینکه همسرتان درمورد مدلموی جدیدتان چه باید بگوید تا اینکه صبحها چطور به هم صبح‌بخیر بگویید.

درهر مرحله از زندگی زناشویی ممکن است انتظارات جدیدی به وجود آید، مثلاینکه کی خانه بخرید، کی به اتفاق هم در باغچه گلکاری کنید، کی بچه‌دارشوید، چطور با یک بیماری حاد کنار بیایید، در زمان سختی‌های اقتصادی چهبرخوردی داشته باشید و یا حتی رفتارتان در زمان میانسالی. اگر الان مهارتلازم برای کشف انتظاراتتان را به دست آورید، به شما کمک می‌کند کشف کنید درهر مرحله از زندگی واقعاً چه در ذهنتان می‌گذرد.

اشتباه متوجهمنظورمان نشوید. همه توقعات و انتظارات غیرواقعبینانه نیستند. نیازی همنیست که انتظاراتتان را نادیده بگیرید. وقتی کنترل توقعاتتان را به دستگرفتید—و همسرتان هم همین کار را کرد—می توانید لیست انتظاراتتان را با هممقایسه کنید. برای شناختن بهتر همدیگر، درمورد هر کدام با هم صحبت کنید.
تصمیمبگیرید که کدامیک از انتظارات همدیگر را می‌توانید برآورده کنید. خیلی مهماست که برای خوشنودی همسرتان تلاش کنید، حتی اگر دیدگاه خودتان درمورد یکازدواج موفق آنگونه نباشد. و از سایر انتظارات بعنوان یک نقطه شروع برایکشف و رشد فردی استفاده کنید: شاید از همسرتان انتظار داشته‌اید که یکهیجان جدید وارد زندگیتان کند اما توقعاتتان برآورده نشده است. خودتانفعالیت‌هایی که دوست دارید را دنبال کنید: صخره‌نوردی؟ اسکیت؟ یا شاید همطراحی جواهر؟

نکاتی مثبت

انتظارات خود—و همسرتان-- را بپذیرید

.این امیدها و آرزوها—و حتی بایدها—نشانه نیازهای عمیق شماست. ازدواج شماقادر به برآورده کردن همه آنها نیست اما نادیده گرفتن آنها هم باعث می‌شودهر دوی شما احساس ناامیدی، تنهایی و خشم کنید.

چیزهایی از همسرتان بخواهید که واقعبینانه باشند.

احتمالاً همسرتان نمی‌تواند هر روز صبح صبحانه را آماده کرده و در تختتانبیاورد، روزی سه بار از ظاهر شما تعریف و تمجید کند یا هیچوقت دعوایی شروعنکند. اما می‌تواند زمان بیشتری برای درست کردن غذا و گذراندن وقت با شماصرف کند. توافق درمورد برخی توقعات واقعبینانه احساس موفقیت و رضایت را درهر دوی شما ایجاد خواهد کرد.

ببینید چه کاری از دست خودتان برمی‌آید.

مریم داستان ما نمی‌توانست از شغل خود استعفا دهد و بی‌خیال در خانهبماند، در صندلی زیر درخت زیبای حیاط لم بدهد و کتاب بخواند اما متوجه شدکه می‌تواند کاری با استرس کمتر پیدا کند که اجازه دهد بتواند از زندگیزناشویی خود لذت بیشتری ببرد. یک سال بعد، کار خود را عوض کرد و زمانبیشتری برای زندگی زناشویی خود و خانواده داشت.

برای چیزی که نمی‌توانید داشته باشید افسوس نخورید.

یکی از سخت‌ترین کارها در ازدواج قبول کردن این است که بعضی از موارد لیستبایدهایتان هیچوقت توسط همسرتان اجرا نخواهد شد—بخاطر اینکه او کامل نیست ودلیلی هم ندارد که شاهزاده قصه‌ شما باشد. وقتی چیزی را واقعاً می‌خواهیدکه می‌دانید قرار نیست به دست بیاورید، می‌توانید ناراحت یا عصبانی شوید ویا کاری را بکنیدکه همه زن و شوهرها بعد از گذشت چند سال از ازدواجشانمی‌کنند: افسوس چیزهایی را بخورید که به خاطر تعهد ازدواج نتوانستید به دستآورید. قبول کردن ازدواج و همسرتان باوجود ناکاملی آنها، تمرینی درازمدتاست که برای یک رابطه سالم و خوشبخت ضروری است.

از ناامیدی بعنوان نشانه‌ای از انتظارات ناخودآگاه استفاده کنید.

وقتی در زندگی زناشویی خود و از دست همسرتان ناامید و دلسرد شدید، کمی مکثکرده و به آن توقعتان فکر کنید. این کار باعث می‌شود درمورد انتظاراتتانهوشیاری و آگاهی به دست آورید که اعمال و رفتارهایتان را هدایت می‌کند. آیاتوقعتان منطقی بوده است؟ آیا بهتر نیست خودتان آن را برآورده کنید؟

همسرتان را با همسر دیگران مقایسه نکنید—یا ازدواجتان را با دیگر ازدواج‌ها

.روی عشق، خنده‌ها، غصه‌ها و کشمکش‌های دنیای خودتان تمرکز کنید. هیچ همسریایدآل نیست و هیچ ازدواج ایدآلی هم وجود ندارد. با این وسوسه که به خودتانبگویید "اگر فقط همسرم شبیه به شوهر دوستم بود" یا "اگر ازدواج ما مثلازدواج آنها بود" مقابله کنید. هر ازدواجی خاص است و پستی‌بلندی‌های خاصخود را دارد.

مراقب توقعاتی که از خودتان دارید باشید

.30سال پیش نیست و شما هم پدر و مادرتان نیستید. بااینکه بسیاری اززوج‌های تازه ازدواج‌کرده ناخودآگاه از خود انتظار دارند که زندگیشان بهاندازه زندگی والدینشان خوب و کامل باشد. درمورد کلیشه‌های فرهنگی جامعه ازهمسر ایدآل نیر همینطور است.

منبع : سایت مردمان

گرداوری شده توسط پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده#‌مسائل_جنسی #‌روابط_زناشویی منبع: تنظیم خانواده

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

دلایل مهم بودن و اهمیت رابطه جنسی

4 ماه پیش

زن نمونه,جذب کردن شوهر,چطور شوهرمان را جذب خودمان کنیم

4 ماه پیش

چگونه باید از همسرتان حمایت کنید

4 ماه پیش

چرا زنان پیش قدم نمی شوند,همسرم آغازگر رابطه جنسی نیست,همیشه من باید رابطه را شورع کنم,همسرم برا نزدیکی پیش قدم نمی شود,همسرم برای رابطه جنسی پیش قدم نمی شود

4 ماه پیش

واکنش زنان به انزال زودرس شوهر, واکنش زنان به انزال زودرس همسر, واکنش خانم ها به انزال زودرس مردان, آقایان

3 ماه پیش

افزایش شور و شوق زندگی زناشویی

4 ماه پیش

زوجین از روابط جنسی به عنوان تنبیه، باج گیری یا تحقیر استفاده نکنند

4 ماه پیش

رفتار با خانواده همسر,رفتار با خانواده همسر در آغاز ازدواج

4 ماه پیش

تحریک جنسی زنان و مردان

3 ماه پیش

بیشتر...