عشق خدا به دریا می ماند هر انسانی به قدر ذاتش از آن آب برمی دارد این که هرکسی چقدر آب برمی دارد به

عشق خدا به دریا می ماند هر انسانی به قدر ذاتش از آن آب برمی دارد این که هرکسی چقدر آب برمی دارد به

تبلیغات


مطالب مرتبط