|
3 سال پیش
?دُچار یعنی ...?

گاهی برایم بیقراری کن قول میدهم جلوی آسمان را بگیرم که به زمین نیاید..:

گاهی برایم بیقراری کن قول میدهم جلوی آسمان را بگیرم که به زمین نیاید..:
گاهی برایم بیقراری کن

قول میدهم جلوی آسمان را بگیرم

که به زمین نیاید..):

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط