زندگی اتفاقی نیست بلکه پاسخی در برابر بخشش ها داده های شماست زندگی صدا آهنگ خودتان است هر عدی

زندگی اتفاقی نیست بلکه پاسخی در برابر بخشش ها داده های شماست زندگی صدا آهنگ خودتان است هر عدی

تبلیغات


مطالب مرتبط