صدای پرواز واقعا بی صداست و از این حربه استفاده میکند که هنگام شکار در شب موش و سایر موجودات شبگرد ر

صدای پرواز واقعا بی صداست و از این حربه استفاده میکند که هنگام شکار در شب موش و سایر موجودات شبگرد ر

تبلیغات


مطالب مرتبط