اکونا پرس |
۱ هفته پیش

نیاز به یک قرن تلاش برای بهبود فضای کسب کار

نیاز به یک قرن تلاش برای بهبود فضای کسب و کار

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور باشد.

نیاز به یک قرن تلاش برای بهبود فضای کسب و کار
به گزارشاکونا پرس،

رقابت‌پذیری یکی از مهم‌ترین عوامل برای حضور و موفقیت در بازارهای جهانی است. اگر به گزارش رقابت‌پذیری در اجلاس جهانیاقتصادنگاه کنیم، ایران یکی از آخرین کشورهاست. عدمرقابتدر فضای اقتصادی که ناشی از بهره‌وری پایین است، گریبان شرکت‌های ایرانی را گرفته و تنها عامل حیات آنها فضای بسته و بازار انحصاری درایراناست. قوانین، شرایطکسب و کارو بهره‌وری پایین شرکت‌های ایرانی از جمله دلایلی است که بهاقتصاد ایراناجازه حضور در بازار رقابت جهانی را نمی‌دهد. این موضوع ناشی از عدم کارایی مناسب سازمان و عدم استفاده از توان بالقوه نیروی انسانی است. آنچه می‌تواند بهره‌وری شرکت‌ها و در نهایت اقتصاد را متحول کند، تغییر نظام مدیریتی ونیروی انسانیکارآمد است.

 از طرف دیگر وجود نرخ بالایبیکاریدر کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه بهقوانین و مقرراتدست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران،سرمایهو تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سببرشدتقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیراکشورهای در حال توسعهبه منظور بهبود فضای کسب و کار وایجاد اشتغالکه محرکرشد اقتصادیاست، دچار کمبود سرمایه هستند.

مرکز همایش هایوزارت کشوراز ۱۵ الی ۲۰ بهمن ماه میزبان اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار خواهد بود که توسط انجمن مدیریت کسب و کار ایران و با مشارکت سازمان ها و نهادهای مرتبط برگزار می شود. رویدادی که انتظار می‌رود در حوزه بهبود فضای کسب و کار بتواند اثرگذار باشد. به همین بهانه و با هدف دریافت راهکارهایی منطقی، به سراغ برخینمایندگان مجلسرفتیم تا نظر آنها را در این زمینه جویا  شویم.

در حوزه کسب و کاراشتغال‌بین‌المللی ایجاد شود

محمدحسین فرهنگی نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه‌های مجلس درباره موارد یاد شده اظهار کرد: باید به رویدادها و برنامه ریزی های مربوط به حوزه کسب و کار بسیار توجه کرد. اخیرا در مجلس تصمیماتی نهایی شده که بعد از تاییدشورای نگهبانابلاغ می شود. یکی از موضوعات این است که که شرکت های دانش بنیان در فضای کسب و کار که شامل جوانان فعال و پویای کشور هستند در الویت توجه قرار بگیرند. شورایی هم پیش بینی شده برای پیگیری این قبیل از موضوعات، اینکهبخش خصوصیدر همه زمینه های کشور فعالیت دارد بیانگر است که زمینه فعالیت جدی در حوزه توسعه اقتصاد وجود دارد. اما در مواردی خاص ممکن است که مشکلاتی برای برخی کسب و کارها هم پیش بیاید.

فرهنگی

وی در مورد اعزام نیرو به خارج از کشور جهت آموزش مدیریت در حوزه کسب و کار اظهار کرد: بر خلاف نظراتی که در بین صاحب نظران وجود دارد، من معتقدم که این اعزام‌ها روشی معمول درجهاناست. وقتی کشورهای موفق را نگاه می کنیم متوجه می شویم به صورت دسته بندی شده اینمهاجرتها برای ترویج هرچه منطقی تر‌ فضای کسب و کار در آنها صورت می گیرد. ضمن اینکه یک ارزش افزوده ودرآمدارزی برای کشورشان ایجاد می شود. ضمن اینکه سبب کسب تجربه های جدید و اشتغال برای گروهی می شود که در داخل به هر دلیلی امکان فعالیت ندارد.

فرهنگی تاکید کرد: نگاه بین‌المللی به توسعه فضای کسب و کار روشی معمول در بینکشورهای جهاناست و اکنون اگرکشورهای عربیاطرافخلیج فارسرا مشاهده کنید متوجه می شوید که مجموعه‌ای از کشورها در آنجا فعالیت می کنند و در قالب فضای کاملا چند ملیتی که وجود دارد، پروژه های کلان را بر عهده می گیرند.

این نماینده مجلس در پایان گفت: این امر باید در کشور جهت توسعه کسب و کار تعریف شود و بستر برای پیشرفت مهیا شود. در این رابطه قطعا کنفرانس های حوزه کسب و کار می‌توانند به عنوان بستری برای ایجاد اشتغال بین‌المللی مطرح باشند.

تعدد قوانین دست و پاگیر در کشور

حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعیمجلس شورای اسلامینیز درباره موضوع یاد شده اظهار کرد: در ارتباط با کسب و کار و اشتغال در کشور یکسری موانع داریم و برمی گردد به تعدد قوانین در کشور که سبب شده است خلاهای قانونی در کشور به وجود بیاید که اگر فردی خواست کارخانه‌ای تاسیس کند یا کارگاهی ایجاد کند با تکثر قوانین روبرو می شود و خسته می شود از ادامه دادن مسیر پیش رو، تعدد قوانین باعث شده که بروکراسی پیچیده اداری در کشور شکل بگیرد. وقتی هم آن کارآفرین با این پیچدگی قوانین اداری روبرو می شود از تولید و اشتغال منصرف می شود.

لطفی

وی افزود: راهکار پایان دادن به این موضوع آن است که اول از هرچیز مجلس شروع کند به بازخوانی قوانین و به عبارتی کوچک کردن بروکراسی پیچیده اداری.‌ ضمن اینکه ما در حوزه کسب و کار، آمار دقیقی از ظرفیت‌‌های کشور در حوزه های مختلف نداریم. اکنون نمی دانیم که چند نفر در کشور با چه دسته های شغلی و یا چه رشته های تحصیلی بیکارند. ما اطلاع دقیق نداریم که چقدر منابع و معادن در کشور داریم. اول از هرچیز باید یک مرکز آمار مبتنی بر واقعیت ایجاد کنیم. یعنی باید شناسایی را خانه به خانه پیش ببریم و باید معادن و منابع هر شهر را دقیقا مشخص کنیم.منابع مالیکه برای راه اندازی کسب و کار نیاز هست را در بانک ها دقیقا مشخص کنیم. اما متاسفانه ما هیچ آمار دقیقی در کشور نداریم. ما زمانی می توانیم موفق شویم که اطلاعات دقیق در مورد نیروی انسانی و پتانسیل های مالی داشته باشیم. متاسفانه اکنوننیروی کارمستعد کشور در پیج و خم بروکراسی کشور قرار گرفته اند و از بین رفته است.

بخش خصوصی اسیر بروکراسی دولتی

عضو کمیسیون اجتماعی در مورد اینکه آیا می توان از یک مدیر یا کارشناس خارجی برای بهتر شدن راندمان کسب و کار استفاده کرد یا خیر اظهار کرد: تا زمانی که موانع داخلی و دست و پا گیر داریم، هیچ مدیر خارجی نمی تواند در کشور موفق باشد، ما هروقت خودمان شروع به رفع نواقص کردیم، می توانیم به بهترین نحو بر سر مدیریت کسب و کار جولان دهیم.

لطفی در مورد اینکه آیا با وجود سایهدولتبر بخش خصوصی، می توانیم شاهد پویایی این بخش در کشور باشیم، اظهار کرد: اکنون بخش خصوصی اسیر بروکراسی دولتی است. بخش دولتی است که بخش خصوصی را نابود کرده است. ضمن اینکه انحصار گرایی در اقتصاد و روند کسب و کار همواره یک معضل شناخته می شود. ما چرا باید یک محدودیت های خاص در حوزه مجوزها داشته باشیم. بطور مثال چه اشکالی دارد که مجوز داروخانه در یک شهرستان را به ۵۰ نفر بدهیم بجای آنکه هر پنج سال به عده ای خاص و انگشت شمار مجوز دهیم( این موضوع در مورد نانوایی ها هم صدق می کند)

نماینده مجلس یازدهم در پایان اظهار کرد: عوامل ذکر شده از مهمترین موانع کسب و کار در کشور هستند. کشورهایی که در حوزه کسب و کار و اشتغال پیشرفت کردند، کشورهایی هستند که تمام این موانع را غریب به یک قرن پیش پشت سر گذاشته اند. ما باید کاری کنیم که این موانع از بین برود و همانند یک قرن پیش کشورهای پیشرفته عمل کنیم. ربطی هم به دولت های پیشین و فعلی ندارد و سیستم مشکل دارد. برای رسیدن به اشتغال پایدار و توسعه کسب و کار، کاری جز اصلاح قوانین دست و پا گیر نداریم.

وی در پایان تاکید کرد: با برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه کسب و کار امیدوار هستیم که پروسه اصلاح قواینن در این زمینه نیز دستخوش  تغییرات مثبت باشند.

منبع: گسترش صمت

به طور حتم سیستم و ساختارهایى مانند بورس کالا در ایجاد شفافیت، رقابت سالم، توسعه و رونق کسب و کار نقش ارزنده و به…

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تجار و فعالان کسب‌ و کار نباید نگران شرایط آینده کشور باشند، گفت: تصمیم ترامپ نمی‌تواند…#‌اخبار منبع: اکونا پرس

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

روزنامه «نیویورک تایمز» نوشت:رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی استقرار چندین هزار نیروی آمریکایی و همچنین اعزام کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی برای کمک به متحدان ناتو در منطقه بالتیک و اروپای شرقی است.

پریروز

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ۱۰ ماه گذشته نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار تامین ارز داشتیم و با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی می‌شود این روند رو به رشد مثبت تداوم داشته باشد.

پریروز

کاخ سفید در بیانیه ای از نشست بایدن با مقامات اروپایی با محوریت اوکراین خبر داد.

3 روز پیش

محمد مخبر معاون اول رییس جمهور مصوبه مربوط به طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مربوط به میزان تسهیلات اعطایی به مددجویان نیازمند در محکومیت‌های مالی را ابلاغ کرد.

3 روز پیش

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه این کمیسیون با رئیس بانک مرکزی برای بررسی سیاست‌های پولی و ارزی کشور و برنامه بانک مرکزی جهت مدیریت آن خبر داد.

3 روز پیش

امیر عبداللهیان: مذاکرات ما با ۱+۴ به طور مستقیم است و مذاکرات با آمریکا از طریق non paper و آقای مورا و یکی دو کشور عضو برجام در وین است.

3 روز پیش

شرکت بانک ملت از افزایش سرمایه ۵۵ هزار میلیارد ریالی از محل اندوخته تفاوت تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی و سود انباشته خبر داد تا در صورت تصویب و ثبت، جایگاه نخست در میان بانک های بورسی را فتح کند.

3 روز پیش

روزنامه «وال استریت ژورنال» گزارش داد که سویه اومیکرون در حال آسیب رساندن به بیمارستان‌های ایالات متحده در مقیاسی است که قبلاً در همه‌گیری دو ساله دیده نشده بود.

3 روز پیش

سازمان هواشناسی با صدور دو هشدار در سطوح نارنجی و زرد از بارش برف و باران در ۲۲ استان خبر داد. منطقه اثر این پدیده پنج‌شنبه (۷ بهمن ماه) استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، نوار شرقی خوزستان، غرب کردستان، جنوب غرب آذربایجان غربی، ارتفاعات در تهران، البرز، مازندران و قزوین و جمعه (۸ بهمن ماه) ارتفاعات استان‌های مازندران و گلستان خواهد بود.

3 روز پیش

امارات همچنین حمله موشکی بامداد امروز ارتش یمن به منطقه جیزان عربستان را محکوم کرد و مدعی شد که در این حمله دو نفر از غیرنظامیان سعودی زخمی شدند.

3 روز پیش

تمامی تولیدکنندگان فیلتر روغن و لنت خودرو، در راستای تسریع شفافیت در قیمت‌ها بایستی نسبت به درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات خود اقدام کنند.

3 روز پیش

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه راهبرد متوازن‌سازی روابط خارجی ایران با قدرت پیگیری خواهد شد، گفت: مسکو، پکن و وین برای تامین منافع ملی ایران نقش مکمل دارند و دوگانه‌های میدان و دیپلماسی یا شرق‌نگری و غرب‌محوری، همگی آدرس‌های غلط است.

3 روز پیش

سرپرست معاونت عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش برتسریع تکمیل ساختمان جدید دادگستری کیش تاکید کرد

3 روز پیش

با دستور مستقیم سرپرست‌ سازمان منطقه آزاد کیش، مجوز فعالیت ترخیص‌کنندگان کالا پس از نزدیک به سه سال صادر شد

3 روز پیش

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی ۷ سؤال نمایندگان از وزیر صمت در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

3 روز پیش

بیشتر...