خودروتک |
2 ماه پیش

یارانه این افراد 50 درصد بیشتر می شود

یارانه این افراد 50 درصد بیشتر می شود

سخنگوی دولت به تشریح برخی مصوبات دولت پرداخت و گفت: دولت برای نخستین بار با افزایش ۵۰درصدی یارانه مراکز نگهداری شبانه روزی معلولان موافقت کرد.

به گزارش ایرنا،سخنگوی دولتدر ادامه به تشریح برخی مصوباتدولتپرداخت و اظهار داشت:دولتبرای نخستین بار با افزایش ۵۰ درصدییارانهمراکز نگهداریشبانه روزیمعلولان موافقت کرد و یارانه مراکز نگهداری روزانهمعلولان۳۵ و یارانه پرستاران و مادرانی که در منزل از معلول مراقبت می کنند، ۲۰ درصد افزایش یافت.

وی افزود:هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون،کار و رفاهاجتماعی، با افزایش میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمانبهزیستیکشور بهمراکز غیردولتی(روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفهآموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید از محل اعتبارات تخصیصی سازمان مذکور مندرج در قانونبودجهسال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کرد.

خودروتک


#‌اخبار منبع: خودروتک

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

بیشتر...