خبرگزاری میزان |
5 روز پیش

ناصر نصیر: سینمای کودک نباید فقط به جشنواره فیلم کودک نوجوان ختم شود resize

رامین ناصرنصیر در گفت‌وگو با میزان پیرامونعلاقهخودبرایحضوردرآثارکودکگفت:منفعالیتمراازکارکودکوتلویزیونآغازکردم،حضوردرآثارکودکانهمیشهبرایمجالببودهاستزیراکودکانپاکوبیآلایشهستندوشماراصادقانهقضاوت‌میکنند.

بازیگرمجموعه«بچهمحل»درهمینرابطهافزود:کودکانپاکوبیآلایشهستند،بههمینخاطرمندنیایآنهارادوستدارموباعشقبرایشانکارمیکنمزیرادراینبینکودکدرونخودمهمدوبارهزندهمیشود.

  • بیشتر بخوانید:
  • برای مشاهده آخرین اخبار از سینمای ایران اینجا کلیک کنید

ویبااشارهبهافتکیفیآثارکودکادامهداد:متاسفانهکارخوبدرحوزهکودکانساختهنمیشودیااگرباشدبسیارکماست،لوسبازی با حضوردوعروسکراکهسینمایکودکنمیگویندامامتاسفانههمیناتفاقبابشدهاست.

بازیگرسریال«قهوهتلخ»ساختاثربرایکودکانراسختخواندوافزودبچههایامروزبسیارباهوشهستند،اگرآنهاراجدینگیریمماراجدینمیگیرند،متاسفانهامروزتعدادکارهاییکهبچههاراجدیمیگیرندبسیارکمهستند،بهعنوانمثالبرخیآثارساختهمیشونداماصرفاچندکودکدرآنهاحضوردارنددرصورتیکهخوداثربههیچعنوانمناسبکودکاننیست.

اینبازیگرسینماوتئاتراوضاعسینمایکودکرانابسامانخواندوادامهداد:درکلکهوضعیتسینماخوبنیستامااینبدبودندرسینمایکودکصدچنداناست،متاسفانههیچبرنامهایبرایسینمایکودکوجودنداشتهوندارد.

ویادامهداد:سینمایایرانبهسمتیرفتهکهبسیاریازآثاربرایجذبگیشهدستبههرکاریمیزنند.درقبالسینمایکودکهمبهدلیلنبوداکرانمناسبتهیهکنندهخصوصیجراتحضورپیدانمی‌کند.

ناصرنصیرسینمایکودکراسینماییفصلیخواند‌وخاطرنشانکرد:متاسفانهسینمایکودکبهدو‌ماهبرگزاریجشنوارهفیلمکودکو نوجوانختممی‌شودکهافرادبرایبیلانکاریخودفیلمکودکآنهمصرفابرایجشنوارهو‌ نهاکرانمیسازند.سینمایکودکاگربههمینمسیرادامهدهدبدون‌ شکسالهابعدهیچخبریازآننخواهدبود.

انتهایپیام/

 


#‌فرهنگی#‌اخبارفرهنگی منبع: خبرگزاری میزان

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

مدیر کل خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه انحصار در واردات نهاده‌های دامی را قبول نداریم گفت: امسال بیش از ۹۱ شرکت، نهاده‌های دامی وارد کشور کردند.

3 ساعت پیش

نفت صرفاً یک ماده سیاه نیست که از پوسته کره زمین به دست می‌آید بلکه یک کالای مهمی است که بخش عمده از اقتصاد کشور‌های دنیا را تحت تأثیر قرار داده است.

3 ساعت پیش

اهمیت فلزات غیرآهنی از آنجایی است که کاربرد فراوان و ارزش افزوده بالایی داشته و می‌تواند سهم مهمی در اقتصاد کشورمان داشته باشد.

4 ساعت پیش

نتایج قرعه کشی فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو در 24 مهر اعلام شد برای مشاهده لینک اسامی فروش فوق العاده ایران خودرو به سایت تیتربرتر مراجعه کنید.

6 ساعت پیش

سهام عدالت در معاملات امروز بورس و با قرار گرفتن شاخص کل بر مدار صعودی، بخشی از ضرر و زیان‌های خود را جبران کرد و ارزشش با رشد ۲.۵ درصدی همراه شد.

6 ساعت پیش

با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد امروز، قیمت طلا و سکه در بازار امروز روند افزایشی داشتند.

6 ساعت پیش

رئیس سازمان بورس در خصوص برنامه بازار سرمایه برای بازار بدهی و فروش اوراق توضیحات جدیدی را بیان کرد.

6 ساعت پیش

شرایط دریافت وام ۱۵۰ میلیون تومانی با سود یک درصد از آبان 1400 اعلام شد.

6 ساعت پیش

گلستان ما بزرگترین و پریازدیدترین سایت خبری استان گلستان

6 ساعت پیش

گلستان ما بزرگترین و پریازدیدترین سایت خبری استان گلستان

6 ساعت پیش

گلستان ما بزرگترین و پریازدیدترین سایت خبری استان گلستان

6 ساعت پیش

گلستان ما بزرگترین و پریازدیدترین سایت خبری استان گلستان

6 ساعت پیش

پنجمین دور گفتگو‌های سیاسی ایران و اتریش امروز به ریاست معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان و دبیر کل وزارت امور خارجه اتریش در تهران برگزار شد.

6 ساعت پیش

نظرسنجی مرکز تحقیقات درباره سریال‌های سیما در نیمه اول مهر ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۷۹.۲ درصد مردم بیننده برنامه‌های سیما بوده‌اند و در میان سریال‌های جدیدی که روی آنتن رفته است، مجموعه تلویزیونی «افرا» از شبکه یک با ۴۶ درصد مخاطب و کسب رضایت «در حد زیاد» ۸۲.۹ درصدی پربیننده‌تر از دیگر مجموعه‌های تلویزیونی در صدر سریال‌های سیما قرار گرفت.

7 ساعت پیش

بیشتر...