شهرآرانیوز |
۱ هفته پیش

استاندار خراسان رضوی: سیاست دولت این است که قطعی برق به بخش خانگی منتقل نشود سه نیروگاه برق در استان تا پایان سال وارد مدار می شوند شهرآرانیوز

استاندار خراسان رضوی: سیاست دولت این است که قطعی برق به بخش خانگی منتقل نشود |سه نیروگاه برق در استان تا پایان سال وارد مدار می‌شوند
یعقوبعلی نظری گفت: سیاست دولت این است که قطعی برق به بخش خانگی منتقل نشود. بنابراین یک برنامه قطعی برق در لایه اول صنایع عمده، در لایه های بعدی شهرک های صنعتی و بخش کشاورزی دیده شده، این موضوعات با بخش خصوصی و بخش های تخصصی و صنفی مذاکره شده تا نهایتا از ۱۵خرداد تا ۱۵مرداد این برنامه قطعی اعلام شود.

طنین همتی|شهرآرانیوز،سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی با حضور استاندار خراسان رضوی و جمعی از فعالان حوزه صنعت و تولید، ظهر امروز در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
کندی انجام کارها در دستگاه‌های دولتی، نبود بستر مناسب برای صادرات صنایع به‌دلیل تحریم و زیادبودن نرخ، چالش‌ها و موانع تأمین برق واحدهای تولید که در فروش و هزینه‌های آن‌ها تأثیرگذار است، از جمله دغدغه‌های بخش خصوصی بود که در این جلسه مطرح شد.
ایجاد شهرک پوشاک در استان با توجه به زائرپذیربودن استان، اشتغال‌زایی در این حوزه و استفاده از ظرفیت کارآفرینان استان از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده بود.

استاندار خراسان رضوی در این جلسه درباره رسیدگی به این مسائل تصریح کرد: در ارتباط با روان‌سازی کارهای اداری، از کلی‌گویی خارج شویم و‌ مصادیق کاملا گفته شود که کندی و‌ کم‌کاری در کدام دستگاه دولتی با مراجعه بخش خصوصی اتفاق افتاده است.
به گفته یعقوبعلی نظری، اگر بخش خصوصی در فرایند و پیگیری دچار کندی شد، در دبیرخانه این شورا با ذکر نام دستگاه مشخص شود تا جا برای رفع این مشکل اتخاذ شود.

استاندار: پیشنهاد بازارگاه نهاده های دانی استانی دادیم 

وی در بخشی از صحبت‌هایش گفت: جلسه اختصاصی با وزیر کشاورزی گذاشته شد. ما بر مشکلات سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی تأکید داشتیم و وزیر کلمه ۲۴ساعت را برای رفع مشکل به‌ معاونان خود گوشزد کرد که چالش‌ها و کندی‌ها به حداقل برسد.
ما پیشنهاد بازارگاه استانی دادیم که زمینه برای تولیدکننده و مصرف‌کننده در بستر سامانه استانی ایجاد شود که موافقت شد. همچنین اجازه دهند که خارج از بازارگاه واردات انجام شود که مدیران مشکلی در کلیات نداشتند.


وی خطاب به بخش تولید و اصناف گفت: ما از بخش خصوصی تقاضا می‌کنیم که در زمان مشکلات خود، بازار را مدیریت کنند. مشکلات از دل مردم و واحدهای صنفی ایجاد شده و آن‌ها مشکلات را کاملا می‌شناسند. انتظارمان این است که در حوزه تولید و خدمات مسائل را با مسئولان حاکمیتی در میان بگذارند تا مشکلات رفع شود تا مردم دچار نوسان قیمت‌ها نشوند. تقاضا داریم هم اصناف و هم بخش‌های خصوصی و مردمی برای آرامش بازار تلاش کنند.

وی با اشاره به خواسته بخش خصوصی گفت: درخصوص تأسیس شهرک پوشاک ما هم موافق ایجاد آن هستیم که باید بخش خصوصی زمینه‌سازی و گفت‌وگو و برای رسیدن به نتیجه تلاش کند.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اولین دستورکار این جلسه فعال‌سازی راه‌آهن خواف-هرات را مطرح کرد و گفت: متولیان آن نیز راه‌آهن شرق کشور، راه‌آهن خراسان و جهاد کشاورزی است. این طرح سال ۸۶ شروع شده و ۹۹ افتتاح شده است. دو طرف امیدوار بودند این خط راه‌آهن فعال شود که با تغییر و تحولات در افغانستان اجرایی نشد.

همه زیر ساخت‌ها آماده و نیازمند تخصیص کد گمرکی است که به مرز ریلی داده شود. همچنین ایجاد سایت قرنطینه‌ محصولات کشاورزی نیاز داریم که نیازمند جانمایی است. از استانداری در این زمینه تقاضای پیگیری شد.


استاندار گفت: حاکمیت افغانستان باثبات نیست که قراداد تضمینی بتوان با آن‌ها بست. هرچه الان است و خطوط تا ایستگاه روزنک انجام شده است. بعد از آن به ایجاد زیرساخت نیاز است. موضوع روزنک کاملا در حال بررسی است. راه‌آهن مکلف است بقیه کار را انجام دهد و نواقص باید رسیدگی شود.


موضوع دیگری که مطرح شد، بحث تأمین برق در استان بود. لبافی در این جلسه گفت: چیزی که مطرح است، این است که برخی شاخص‌های تخصیص و تقسیم برق در استان به‌درستی انجام نشده است که درخواست شد از ظرفیت‌های استان برای افزایش سهم استان در تولید برق استفاده شود.


در کشور حدود ۸۰هزار کیلووات برق نیاز داریم، اما آنچه تولید و مصرف می‌شود، حدود ۵۵هزار کیلووات است که کمبود آن مشهود است. در استان خراسان رضوی هم با کسری برق مواجه هستیم که کسری خودش را غالبا در صنایع نشان می‌دهد. امیدواریم با جلسه‌ای که برگزار می‌شود، واحدهای صنعتی سهم کمتری از قطعی برق ببرند.
فعالان اقتصادی درخواست دارند که استان ظرفیت بیشتری دارد و باید در توزیع برق آن برنامه‌ریزی شود. پیشنهاد می‌کنیم سهم زائر استان در تخصیص برق استان دیده شود.

تقاضا برای خرید تضمینی برق زیاد است. درنتیجه نیازمند منابع است که قرار شد این زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شود. نیروگاه‌های کوچک تجدیدپذیر با توجه به ظرفیتی که دارند باید حمایت شوند.

افت ۱۶ درصدی تولید با یک روز قطع برق 

حمیدی، رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این باره گفت: قطعی یک روزه برق در صنایع موجب افت ۱۶/٧ درصدی تولید و فروش و همچنین افت ۲۵ درصدی سود ماهیانه می‌شود. واحدی که در ماه یک میلیارد تومان سود خالص دارد، ۲۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیان خواهد داشت. می‌گویند روز جمعه کار کنید، از کیسه خلیفه می‌بخشند. اگر قرار باشد کارگران روز جمعه هم کار کنند، باید ۴٠ درصد اضافه به کارگر پرداخت کنیم.

رمضانی، نماینده، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد گفت: ما یک میلیون و‌۷۰۰ هزار مشترک داریم که اگر هر کدام یک لامپ ۳۰ وات خاموش کنند، ۵۰ مگاوات صرفه‎جویی می‌شود، یعنی مصرف برق شهرک صنعتی توس. دیزل‌ها کمک بسیار بزرگی به صنعت می‌کنند، اگر ۵۰ مگاوات دیزل بیاوریم، روزانه یک شهرک صنعتی بزرگ مانند توس می‌تواند تولید کند.

سیاستدولتایناستکهقطعیبرقبهمصرفخانگیمنتقلنشود

استاندارخراسانرضویدراینبارهگفت:کمبودبرقموضوعیملیوکشوریاست.تقسیم‌بندیقطعیبرقبرایاصنافوبخشخصوصی مصوبههیئتدولتاست.

سیاستدولتایناستکهقطعیبرقبهمصرفخانگیمنتقلنشود.بنابراینیکبرنامهقطعیبرقمعین‌شدهاستکهلایهاولصنایععمدهوشهرک‌هایصنعتیولایهبعدیبخشکشاورزیاست.دربارهاینموضوعاتبابخشخصوصیوبخش‌هایتخصصیوصنفیمذاکرهشدهاستودرنهایتاز۱۵خردادتا۱۵مرداداینبرنامهقطعیاعلاممی‌شود.

اگربحثحضورزائرگفتهمی‌شود،استان‌هایدیگرهمچالشحضورمسافررادارند.بحثحضورزائردراستانوتصمیم‌گیریبرایاستانلحاظشدهاستوتوافقشدهاینقطعیبرقباهمینترتیباعمالشود.

استاندارگفت:اینموضوعخیلیجایکاررویمصوباتنداردونیازبهپیگیریدارد.البتهبایدشیوه‌هایاجرابررسیشود.

سه نیروگاه در استان وارد مدار می شود

نظریدرخصوصسرمایه‌گذاریبخشخصوصیدراینحوزهگفت: ماسهنیروگاهسبزوار،تریت‌حیدریهونیروگاهبخارفردوسیرابه مدار اصافه خواهیم کرد.برهمیناساسنیروگاهراشدتامردادماهبهبهره‌برداریمی‌رسدونیروگاهبخارفردوسیتاپایانمهرماهبهره‌برداریمی‌شود.سیاستماایناستکهبخشصنعتیخودشبتواندبرقتولیدکندکهوزراتنیروهمبایدمتقابلاتعهدخریدتضمینیداشتهباشد.

همچنین با ساتبا توافق کردیم تا بخش خصوصی برای ۱۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی کمک کند. به همین میزان نیز برای برق بادی گفت‌وگو شفاهی صورت گرفته و قرار است خانه صنعت، معدن و تجارت کمک کند. ما سه نیروگاه در دست اجرا و اقدام داریم که تا پایان سال وارد مدار خواهند شد. استفاده از پنل‌های ۵ کیلوواتی در منازل و آپارتمان‌ها نیز بحث مستمر است.

راه حل مشکلات کشور در گفت و‌گوی واقعی بین بخش خصوصی و دولت است

دکترمحسنزنگنه،نمایندهمردمتربتحیدریهدرمجلس،گفت:راه‌حلمشکلاتکشوردرگفت‌و‌گویواقعیبینبخشخصوصیودولتاست.اگراین‌گفت‌وگوکلیشه‌ایباشد،نتیجه‌اینخواهدداد.به‌نظرماینسیاستغلطاستکهبرقخانگیرابرایرضایتمردمقطعنکنیمواینقطعیرابهبخشتولیدتحمیلکنیم.

ویگفت:مادراستانکشاورزیداریم.نمی‌توانیکنسخهبرایهمهچاه‌هایآبپیچید.برایچاهآبیکهتولیدزعفرانداردودیگریکهانارتولیدمی‌کند،نمی‌توانیکنسخهپیچید.متأسفانهگفت‌وگوییبابخشخصوصیانجامنمی‌شود.تو‌لیدبرقاستانازمصرفشبیشتراست.ادارهبرقبایددرکنارصنعتوکشاورزیباشد.به‌نظرمصنعتدراستانمامظلوماست.

عضو شوید:آخرین اخبار کشور را در این صفحه اینستاگرام دنبال کنید

طنین همتی|شهرآرانیوز،سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی با حضور استاندار خراسان رضوی و جمعی از فعالان حوزه صنعت و تولید، ظهر امروز در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
کندی انجام کارها در دستگاه‌های دولتی، نبود بستر مناسب برای صادرات صنایع به‌دلیل تحریم و زیادبودن نرخ، چالش‌ها و موانع تأمین برق واحدهای تولید که در فروش و هزینه‌های آن‌ها تأثیرگذار است، از جمله دغدغه‌های بخش خصوصی بود که در این جلسه مطرح شد.
ایجاد شهرک پوشاک در استان با توجه به زائرپذیربودن استان، اشتغال‌زایی در این حوزه و استفاده از ظرفیت کارآفرینان استان از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده بود.

استاندار خراسان رضوی در این جلسه درباره رسیدگی به این مسائل تصریح کرد: در ارتباط با روان‌سازی کارهای اداری، از کلی‌گویی خارج شویم و‌ مصادیق کاملا گفته شود که کندی و‌ کم‌کاری در کدام دستگاه دولتی با مراجعه بخش خصوصی اتفاق افتاده است.
به گفته یعقوبعلی نظری، اگر بخش خصوصی در فرایند و پیگیری دچار کندی شد، در دبیرخانه این شورا با ذکر نام دستگاه مشخص شود تا جا برای رفع این مشکل اتخاذ شود.

استاندار: پیشنهاد بازارگاه نهاده های دانی استانی دادیم 

وی در بخشی از صحبت‌هایش گفت: جلسه اختصاصی با وزیر کشاورزی گذاشته شد. ما بر مشکلات سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی تأکید داشتیم و وزیر کلمه ۲۴ساعت را برای رفع مشکل به‌ معاونان خود گوشزد کرد که چالش‌ها و کندی‌ها به حداقل برسد.
ما پیشنهاد بازارگاه استانی دادیم که زمینه برای تولیدکننده و مصرف‌کننده در بستر سامانه استانی ایجاد شود که موافقت شد. همچنین اجازه دهند که خارج از بازارگاه واردات انجام شود که مدیران مشکلی در کلیات نداشتند.


وی خطاب به بخش تولید و اصناف گفت: ما از بخش خصوصی تقاضا می‌کنیم که در زمان مشکلات خود، بازار را مدیریت کنند. مشکلات از دل مردم و واحدهای صنفی ایجاد شده و آن‌ها مشکلات را کاملا می‌شناسند. انتظارمان این است که در حوزه تولید و خدمات مسائل را با مسئولان حاکمیتی در میان بگذارند تا مشکلات رفع شود تا مردم دچار نوسان قیمت‌ها نشوند. تقاضا داریم هم اصناف و هم بخش‌های خصوصی و مردمی برای آرامش بازار تلاش کنند.

وی با اشاره به خواسته بخش خصوصی گفت: درخصوص تأسیس شهرک پوشاک ما هم موافق ایجاد آن هستیم که باید بخش خصوصی زمینه‌سازی و گفت‌وگو و برای رسیدن به نتیجه تلاش کند.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اولین دستورکار این جلسه فعال‌سازی راه‌آهن خواف-هرات را مطرح کرد و گفت: متولیان آن نیز راه‌آهن شرق کشور، راه‌آهن خراسان و جهاد کشاورزی است. این طرح سال ۸۶ شروع شده و ۹۹ افتتاح شده است. دو طرف امیدوار بودند این خط راه‌آهن فعال شود که با تغییر و تحولات در افغانستان اجرایی نشد.

همه زیر ساخت‌ها آماده و نیازمند تخصیص کد گمرکی است که به مرز ریلی داده شود. همچنین ایجاد سایت قرنطینه‌ محصولات کشاورزی نیاز داریم که نیازمند جانمایی است. از استانداری در این زمینه تقاضای پیگیری شد.


استاندار گفت: حاکمیت افغانستان باثبات نیست که قراداد تضمینی بتوان با آن‌ها بست. هرچه الان است و خطوط تا ایستگاه روزنک انجام شده است. بعد از آن به ایجاد زیرساخت نیاز است. موضوع روزنک کاملا در حال بررسی است. راه‌آهن مکلف است بقیه کار را انجام دهد و نواقص باید رسیدگی شود.


موضوع دیگری که مطرح شد، بحث تأمین برق در استان بود. لبافی در این جلسه گفت: چیزی که مطرح است، این است که برخی شاخص‌های تخصیص و تقسیم برق در استان به‌درستی انجام نشده است که درخواست شد از ظرفیت‌های استان برای افزایش سهم استان در تولید برق استفاده شود.


در کشور حدود ۸۰هزار کیلووات برق نیاز داریم، اما آنچه تولید و مصرف می‌شود، حدود ۵۵هزار کیلووات است که کمبود آن مشهود است. در استان خراسان رضوی هم با کسری برق مواجه هستیم که کسری خودش را غالبا در صنایع نشان می‌دهد. امیدواریم با جلسه‌ای که برگزار می‌شود، واحدهای صنعتی سهم کمتری از قطعی برق ببرند.
فعالان اقتصادی درخواست دارند که استان ظرفیت بیشتری دارد و باید در توزیع برق آن برنامه‌ریزی شود. پیشنهاد می‌کنیم سهم زائر استان در تخصیص برق استان دیده شود.

تقاضا برای خرید تضمینی برق زیاد است. درنتیجه نیازمند منابع است که قرار شد این زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شود. نیروگاه‌های کوچک تجدیدپذیر با توجه به ظرفیتی که دارند باید حمایت شوند.

افت ۱۶ درصدی تولید با یک روز قطع برق 

حمیدی، رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این باره گفت: قطعی یک روزه برق در صنایع موجب افت ۱۶/٧ درصدی تولید و فروش و همچنین افت ۲۵ درصدی سود ماهیانه می‌شود. واحدی که در ماه یک میلیارد تومان سود خالص دارد، ۲۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیان خواهد داشت. می‌گویند روز جمعه کار کنید، از کیسه خلیفه می‌بخشند. اگر قرار باشد کارگران روز جمعه هم کار کنند، باید ۴٠ درصد اضافه به کارگر پرداخت کنیم.

رمضانی، نماینده، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد گفت: ما یک میلیون و‌۷۰۰ هزار مشترک داریم که اگر هر کدام یک لامپ ۳۰ وات خاموش کنند، ۵۰ مگاوات صرفه‎جویی می‌شود، یعنی مصرف برق شهرک صنعتی توس. دیزل‌ها کمک بسیار بزرگی به صنعت می‌کنند، اگر ۵۰ مگاوات دیزل بیاوریم، روزانه یک شهرک صنعتی بزرگ مانند توس می‌تواند تولید کند.

سیاستدولتایناستکهقطعیبرقبهمصرفخانگیمنتقلنشود

استاندارخراسانرضویدراینبارهگفت:کمبودبرقموضوعیملیوکشوریاست.تقسیم‌بندیقطعیبرقبرایاصنافوبخشخصوصی مصوبههیئتدولتاست.

سیاستدولتایناستکهقطعیبرقبهمصرفخانگیمنتقلنشود.بنابراینیکبرنامهقطعیبرقمعین‌شدهاستکهلایهاولصنایععمدهوشهرک‌هایصنعتیولایهبعدیبخشکشاورزیاست.دربارهاینموضوعاتبابخشخصوصیوبخش‌هایتخصصیوصنفیمذاکرهشدهاستودرنهایتاز۱۵خردادتا۱۵مرداداینبرنامهقطعیاعلاممی‌شود.

اگربحثحضورزائرگفتهمی‌شود،استان‌هایدیگرهمچالشحضورمسافررادارند.بحثحضورزائردراستانوتصمیم‌گیریبرایاستانلحاظشدهاستوتوافقشدهاینقطعیبرقباهمینترتیباعمالشود.

استاندارگفت:اینموضوعخیلیجایکاررویمصوباتنداردونیازبهپیگیریدارد.البتهبایدشیوه‌هایاجرابررسیشود.

سه نیروگاه در استان وارد مدار می شود

نظریدرخصوصسرمایه‌گذاریبخشخصوصیدراینحوزهگفت: ماسهنیروگاهسبزوار،تریت‌حیدریهونیروگاهبخارفردوسیرابه مدار اصافه خواهیم کرد.برهمیناساسنیروگاهراشدتامردادماهبهبهره‌برداریمی‌رسدونیروگاهبخارفردوسیتاپایانمهرماهبهره‌برداریمی‌شود.سیاستماایناستکهبخشصنعتیخودشبتواندبرقتولیدکندکهوزراتنیروهمبایدمتقابلاتعهدخریدتضمینیداشتهباشد.

همچنین با ساتبا توافق کردیم تا بخش خصوصی برای ۱۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی کمک کند. به همین میزان نیز برای برق بادی گفت‌وگو شفاهی صورت گرفته و قرار است خانه صنعت، معدن و تجارت کمک کند. ما سه نیروگاه در دست اجرا و اقدام داریم که تا پایان سال وارد مدار خواهند شد. استفاده از پنل‌های ۵ کیلوواتی در منازل و آپارتمان‌ها نیز بحث مستمر است.

راه حل مشکلات کشور در گفت و‌گوی واقعی بین بخش خصوصی و دولت است

دکترمحسنزنگنه،نمایندهمردمتربتحیدریهدرمجلس،گفت:راه‌حلمشکلاتکشوردرگفت‌و‌گویواقعیبینبخشخصوصیودولتاست.اگراین‌گفت‌وگوکلیشه‌ایباشد،نتیجه‌اینخواهدداد.به‌نظرماینسیاستغلطاستکهبرقخانگیرابرایرضایتمردمقطعنکنیمواینقطعیرابهبخشتولیدتحمیلکنیم.

ویگفت:مادراستانکشاورزیداریم.نمی‌توانیکنسخهبرایهمهچاه‌هایآبپیچید.برایچاهآبیکهتولیدزعفرانداردودیگریکهانارتولیدمی‌کند،نمی‌توانیکنسخهپیچید.متأسفانهگفت‌وگوییبابخشخصوصیانجامنمی‌شود.تو‌لیدبرقاستانازمصرفشبیشتراست.ادارهبرقبایددرکنارصنعتوکشاورزیباشد.به‌نظرمصنعتدراستانمامظلوماست.#‌اخبار #‌مشهد منبع: شهرآرانیوز

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

قیمت مرغ در بازار قزوین این هفته نیز مانند هفته‌های گذشته با افزایش روبه‌رو شد و از ۵۵ هزار تومان به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

5 ساعت پیش

این ادعا در واقع بازنشر مجدد شایعه‌ای است که ۳سال قبل برای اولین بار بعد از تودیع سردار نصیری از فرماندهی حفاظت سپاه در فضای مجازی و توسط رسانه‌های فارسی زبان خارجی مطرح شده بود.

5 ساعت پیش

صحبت های روزبه چشمی هافبک با تجربه استقلال تهران با دوربین این باشگاه پس از تمدید قرارداد را ببینید.

5 ساعت پیش

بیشتر افراد دست‌کم یک‌بار در زندگی خود درد و فشار سینوس را تجربه کرده‌اند و البته در بیشتر مواقع بدون مصرف هیچ داروی تجویزی بهبود یافته‌اند.

6 ساعت پیش

«حراج تهران» رویدادی که از یک سو دنبال کنندگان خاصی دارد و از سوی دیگر دایره افرادی که اخبار مرتبط با آن را پیگیری می‌کنند نیز خاص محسوب می‌شود. کافی است به نمایشگاه آثار این رویداد که از روز چهارشنبه ـ هشتم تیر ماه ـ شروع به کار کرده، سری بزنید تا منظورمان از خاص بودن دنبال کنندگان این رویداد را متوجه شوید.

5 ساعت پیش

توضیحات اسماعیل حیدرپور، مدیر عامل باشگاه شهرخودرو درخصوص طلب این باشگاه از پرسپولیس بابت یحیی گل محمدی را ببینید.

5 ساعت پیش

فال ابجد جزو مشهورترین و قدیمی ترین فال ها بوده و در میان بسیاری از ایرانیان به دلیل پیشینه آن مورد توجه قرار گرفته است.

5 ساعت پیش

کنایه برنامه ویدیوچک به ماجرای انتقال وینگرجوان استقلال به پرسپولیس و بازگشت دوباره به استقلال را ببینید.

5 ساعت پیش

بازیکن فصل گذشته استقلال به طور رسمی به جمع آبی‌پوشان پایتخت پیوست.

5 ساعت پیش

بیشتر...