تیتر برتر |
1 ماه پیش

شرایط بخشودگی جرایم بیمه کارفرمایان در سال1400 سایت تیتربرتر TitreBartar com

شرایط بخشودگی جرایم بیمه کارفرمایان در سال1400

تیتربرتر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که نیروی انسانی کارگاه خود را در طول یکساله گذشته حفظ کرده اند، از بخشودگی جرایم مربوط بهبیمه تامین اجتماعیبرخوردار شوند.

جزئیات بخشودگی جرایم بیمه کارفرمایان

نمایندگان مجلس در جلسه علنی درادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۰، بندهای الحاقی ۳ و ۴ تبصره ۵ مادهواحده لایحه بودجه را تصویب کردند.

طبق بند الحاقی ۳،سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و داراییمکلفند در چارچوبماده ۸ قانونحداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، صدور موافقتنامه و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی( فاکتورینگ) تا سقف صد هزار میلیارد ریال را فراهم نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بر اساس بند الحاقی ۴ این تبصره، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماهسال ۱۳۹۸اقدام نموده اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌نمایند، می‌توانند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده برابرماده ۲ قانوناصلاح قانون جرائمتامین اجتماعیمصوب ۱۳۸۷مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بخشودگی جریمه‌های متعلقه و سایر جریمه‌ها برخوردار شوند.

در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون برمبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگانکارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرستبهمن ماه ۱۳۹۸،از بخشودگی جرائم به شرح فوق برخوردار می‌شوند.

شرایط بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان سال ۱۴۰۰

۱- مشمولین؛ کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیستبهمن ماه سال ۱۳۹۸و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام نمایند.

۲-کارفرمایان کارگاه‌های مذکوربه‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های که لغایتاسفندماه ۱۳۹۹به مرحله قطعیت رسیده است، برای برخورداری از تسهیلات مزبور می‌بایستحداکثر لغایت ۳۱/۴/۱۴۰۰نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوریسازمان تأمین اجتماعیبه نشانیeservices.tamin.irاقدام نمایند.

۳- واحدهای اجرایی مکلف می‌باشندحداکثر ظرف مدت ۷ روزاز تاریخ ثبت درخواست کارفرما، ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیرحضوری به متقاضی اعلام نمایند. چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای (دفعتا) بدهی و یا تقسیط آن بهمراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام ننماید، این امر به منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود.

۴- در صورتی که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم الاجرا شدنقانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشوربر مبنایلیست بهمن ماه ۱۳۹۸نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنایلیست بهمن ماه ۱۳۹۸،از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.

۵- در خصوص کارگاه‌هایی که دربهمن ماه ۱۳۹۸فاقد لیست و پرداخت حق بیمه می‌باشند و یاکارگاه‌هایی که در سال ۱۳۹۹ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه‌شدگان تااسفند ۱۳۹۹را دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد.

۶- کارگاه‌هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و درسال ۱۳۹۹به بعد مجدداً شروع به فعالیت نموده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت نمایند، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست ارسالی در یکسال منتهی به قبل از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه، مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود.

۷- به منظور مساعدت با آن دسته ازکارفرمایانیکه با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی‌های تقسیط شده قبلی خود اقدام نموده‌اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علیرغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری نموده‌اند در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و دراجرای ماده ۹۹ آیین‌نامه اجرایی ماده۵۰ قانون تأمین اجتماعیاخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی می‌باشد.

۸- نحوه احتساببخشودگی جرایمجهت کارگاه‌های مشمول وفقماده (۲) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب ۹/۵/۷۳ و اصلاحیهمورخ ۲۵/۱/۸۷ مجلس شورای اسلامی مصوب ۸/۴/۸۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل انجام می‌شود:

www.titrebartar.com

۹- چنانچهکارفرماهر یک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این بخشنامه را در سررسید مقرر پرداخت ننماید و یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام نماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال بارعایت تبصره (۲)اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهد بود.

۱۰- کارگاه‌های ورشکسته، در حال تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاه‌هایی که بدهی آنها صرفاً شامل جریمه می‌باشد، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.

۱۱- مرکز فنآوری اطلاعات، آمار و محاسبات مکلف استظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ صدوراین بخشنامه نسبت به طراحی و ساخت نرم‌افزار مربوط اقدام نماید.

۱۲- اداره کل روابط عمومی و ادارات کل استان‌ها مکلفند با استفاده از کلیه ظرفیت‌های سمعی و بصری موجود نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق و جامع به مخاطبین در خصوص نحوه اجرایبخشودگی جرائماقدام لازم بعمل آورند.

۱۳- مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه‌ای، اداره کلوصول حق بیمه، مرکز فنآوری اطلاعات، آمار و محاسبات، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، مدیران کل، معاونین منابع بیمه‌ای، پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات اجرائیات، وصول حق بیمه، بازرسی ادارات کل استان‌ها، رؤسا و معاونین بیمه‌ای و مسئولین ذیربط شعب می‌باشند.

گردآورنده:سعید بهرامی#‌اقتصاد منبع: تیتر برتر

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

مشرق نوشت:حجت الاسلام ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با انتشار پستی در کانال رسمی خود بابت تهمتی که به سعید جلیلی زده بود، عذرخواهی کرد.

نیم ساعت پیش

24انلاین نوشت:در حالیکه گفته شده بود رئیسی رئیس قوه قضاییه ، روز (جمعه) برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 اقدام خواهد کرد، این اتفاق نیفتاد .‌

نیم ساعت پیش

کیهان نوشت:اخیرا شاهدیم که با نزدیک شدن به ایام برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، در فضای مجازی برنامه «کلاب هاوس» ظاهراً با هدف گفت‌وگوی آزاد راه‌اندازی شده و چنین؛ بحثهای داغ و جدی سیاسی در فضایی جدید در جریان است.

نیم ساعت پیش

وزیر آموزش و پرورش دستورالعمل اجرایی ثبت نام دانش آموزان در مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را ابلاغ کرد و بر اساس آن ثبت نام سال تحصیلی جدید در تمام دوره ها، الکترونیکی است.

2 ساعت پیش

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در تشریح تدابیر اتخاذ شده جهت مراسم حج امسال با توجه به اظهاراتی از سوی مقامات عربستان، گفت: وزیر بهداشت قول دادند که در صورت برگزاری مراسم حج و اعزام حجاج ایرانی، تامین واکسن کرونا برای حجاج را بدون نوبت انجام داده و واکسن برایشان تامین شود.

2 ساعت پیش

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در خارج از فلسطین موافقت مقاومت با پایان درگیری‌ها با رژیم صهیونیستی را مشروط دانست و خواسته‌های این جنبش برای قبول آتش‌بس را مطرح کرد.

2 ساعت پیش

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد: اولویت اول ما در بحث انتخابات ایجاد انسجام، وحدت و امید آفرینی و توجه به متن انتخابات به منظور مشارکت حداکثری مردم و انتخاب فردی اصلح است.

3 ساعت پیش

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه ما در کشور، مشکل ساختار در حوزه اخلاق در پژوهش داریم گفت: یعنی مرجع رسیدگی به مشکلات فساد اخلاق در پژوهش در ایران متفاوت با سایر نقاط دنیا است. در ایران، این نهاد، زیرمجموعه‌ای از دانشگاه‌ها و یا زیرمجموعه‌ای از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است که این خود، عامل فساد واقعی و رانت اصلی است زیرا در همه‌ جای دنیا به جز ایران، مرجع قضایی و انتظامی رسیدگی به اخلاق در پژوهش، جایی خارج از آن دانشگاه و آن وزارتخانه است.

3 ساعت پیش

رهبر جریان صدر عراق از عراقی‌ها خواست تا روز شنبه در حمایت از فلسطین و قدس به خیابان‌ها بیایند و پرچم فلسطین را به اهتزاز درآورند.

3 ساعت پیش

پایگاه هوایی «حتسریم» صهیونیست‌ها با موشک های مقاومت هدف قرار گرفت.

3 ساعت پیش

یک جمعیت‌شناس ضمن تحلیلی از وضعیت جمعیت خانوارهای ایرانی در کشور طی سال‌های گذشته، به طرح جمعیت و تعالی خانواده اشاره می‌کند و می‌گوید:  موادی که در این طرح آمده، در راستای رفاه خانواده است و بخشی از آن جنبه‌های مالی دارد؛ اما اینکه آیا این مواد بتواند جواب دهد و به افزایش موالید و باروری کمک کند، بعید می‌دانم. زیرا به قدری بار مالی این طرح زیاد است که امکان اینکه صد درصد محقق شود، بسیار ضعیف است. اگر این طرح به صورت بسته سیاستی اجرا شود ممکن است جواب دهد، اما اینکه جنبه‌هایی که بار مالی ندارند را اجرا کنیم و جنبه‌هایی که بار مالی دارند را مسکوت بگذاریم، جواب نمی‌دهد.

3 ساعت پیش

یک کارشناس مسائل یمن اظهار کرد: قطعا یکی از محورهای گفت‌وگوهای تهران و ریاض موضوع یمن و تلاش برای پایان بحران در این کشور است.

4 ساعت پیش

دستگیری رئیس هیئت مدیره استقلال به اتهام موارد مالی، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد شده است.

4 ساعت پیش

دلیل فریادهای نیمکت نشینان استقلال بر سر مدافعان این تیم پس از گلزنی پرسپولیس مشخص شد.

4 ساعت پیش

شکست مقابل پرسپولیس باعث شد تا استقلال پس از بالغ بر یک سال و نیم در دربی پایتخت ناکام شود

4 ساعت پیش

بیشتر...