خودروتک |
2 ماه پیش

خبر مهم درباره افزایش قیمت کارخانه ای خودروها سند

خبر مهم درباره افزایش قیمت کارخانه ای خودروها + سند

دولت در صورتیکه تصمیم بگیرد همچنان نرخ کارخانه ای محصولات ایران خودرو و سایپا پایین تر از نرخ بازار آزاد باشد یا باید منابعی برای جبران مابه التفاوت قیمت ابلاغی و قیمت بازار آزاد را بپردازد یا موافقت کند که کارخانه ها با نرخ بازار آزاد خودروهایشان را به مردم بفروشند.

به گزارشخودروتکبه نقل از جماران،در صورت جلسه الزامات واگذاری شرکت هایایران خودرووسایپاکه به امضای رییس سازمان خصوصی سازی، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایعایرانومعاون حمل و نقلوزارت صمت درآمده است، قرار است تا پایان سال 1401 تمام تولیدات ایرانخودروو سایپا از شمول آنچه کهقیمت گذاریدستوری خوانده شده خارج شود.

در این صورت جلسه هم چنین قید شده است تکالیف عرضه و فروش محصولات این دو شرکت در صورتی که خارج از قواعد نرخ بازار باشد، باید با تامین منابع کاهشدرآمدیا افزایش هزینه ها، آن هم قبل از اجرای تکلیف همراه باشد

این بند به این معنا است کهدولتدر صورتیکه تصمیم بگیرد همچنان نرخ کارخانه ای محصولات ایران خودرو و سایپا پایین تر از نرخ بازار آزاد باشد یا باید منابعی برای جبران مابه التفاوت قیمت ابلاغی و قیمت بازار آزاد را بپردازد یا موافقت کند که کارخانه ها با نرخ بازار آزاد خودروهایشان را به مردم بفروشند.

یکی دیگر از بندهای این صورت جلسه این استسهامتودلی ایران خودرو و سایپا باید تا پایان سال واگذار شود

photo_2022-12-07_11-47-47

خودروتک


#‌اخبار منبع: خودروتک

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

بیشتر...