خبرآنلاین |
10 ماه پیش

از قدیمی‌ترین نماینده مجلس تا بازگشت پارلمانتاریست‌ها به بهارستان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

ردیف

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نماینده منتخب

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

حوزه انتخابیه

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

گرایش سیاسی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سابقه پارلمانی /کمیسیون

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مسعود پزشکیان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

تبریز، آذرشهر و اسکو

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصلاح‌طلب

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم، نهم، دهم(کمیسیون بهداشت و درمان)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۲

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

احمد علیرضا بیگی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

تبریز، آذرشهر و اسکو

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم(کمیسیون شوراها و امورداخلی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۳

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سید حمزه امینی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشترود

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم (کمیسیون اجتماعی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۴

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

الهویردی دهقانی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

ورزقان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم (کمیسیون صنایع و معادن)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۵

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

محمد باقری بنایی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

بناب

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مستقل

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم (کمیسیون اقتصادی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۶

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

غلامرضا نوری قزلجه

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

بستان‌آباد

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم (کمیسیون کشاورزی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۷

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

محمدحسین فرهنگی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

تبریز، آذرشهر و اسکو

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هفتم، هشتم، نهم، دهم(کمیسیون صنایع و معادن)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۸

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

تبریز، آذرشهر و اسکو

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هفتم و هشتم(کمیسیون فرهنگی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۹

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

علیرضا منادی سفیدان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

تبریز، آذرشهر و اسکو

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مستقل

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم و نهم(کمیسیون برنامه و بودجه)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱۰

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

یوسف داودی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سراب

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مستقل

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم (کمیسیون کشاورزی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱۱

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مهدی عیسی‌زاده

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

میاندوآب

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم و نهم(کمیسیون اجتماعی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱۲

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

محمد علیپور

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

ماکو و چالدران

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم (کمیسیون اقتصادی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱۳

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

جلال محمودزاده

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مهاباد

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم و نهم(کمیسیون کشاورزی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱۴

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیدسلمان ذاکر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

ارومیه

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم (کمیسیون حقوقی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱۵

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

انورحبیب زاده بوکانی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

بوکان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

پنجم و هفتم(کمیسیون امنیت ملی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱۶

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

روح اله حضرت‌پور

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

ارومیه

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم (کمیسیون حقوقی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱۷

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

علی زنجانی حسنلویی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نقده و اشنویه

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم (کمیسیون اجتماعی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱۸

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

ولی اسماعیلی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

گرمی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم(کمیسیون امنیت ملی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱۹

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

صدیف بدری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اردبیل، نیر، نمین و سرعین

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم (کمیسیون عمران)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۲۰

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سید کاظم موسوی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اردبیل، نیر، نمین و سرعین

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم(کمیسیون آموزش و تحقیقات)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۲۱

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

عباس مقتدای خوراسگانی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصفهان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم(کمیسیون آموزش و تحقیقات)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۲۲

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیدناصر موسوی‌لارگانی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

فلاورجان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم، نهم و دهم(کمیسیون اقتصادی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۲۳

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیدصادق طباطبایی نژاد

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اردستان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم (کمیسیون فرهنگی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۲۴

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیدجواد ساداتی‌نژاد

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

کاشان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم(کمیسیون آموزش و تحقیقات)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۲۵

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

حسینعلی حاجی دلیگانی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

شاهین شهر، میمه و برخوار

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم و دهم(کمیسیون برنامه و بودجه)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۲۶

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

ابوالفضل ابوترابی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نجف‌آباد

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم و دهم(کمیسیون حقوقی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۲۷

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سمیه محمودی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

شهرضا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم(کمیسیون اجتماعی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۲۸

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

عبدالکریم جمیری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

بوشهر،گناوه و دیلم

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم (کمیسیون انرژی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۲۹

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

موسی احمدی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

کنگان،دیر و جم

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم (کمیسیون انرژی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۳۰

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مرتضی آقاتهرانی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم و نهم(کمیسیون فرهنگی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۳۱

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

الیاس نادران

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هفتم، هشتم، نهم (کمیسیون اقتصادی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۳۲

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیدمحمود نبویان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم(کمیسیون آموزش  تحقیقات)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۳۳

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

بیژن نوباوه وطن

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم و نهم(کمیسیون فرهنگی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۳۴

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

فاطمه رهبر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هفتم، هشتم و نهم(کمیسیون‌های اصل نود و فرهنگی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۳۵

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

زهره الهیان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم(کمیسیون امنیت ملی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۳۶

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیدرضا تقوی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دوم، چهارم و پنجم(کمیسیون فرهنگی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۳۷

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

عزت‌اله اکبری تالارپشتی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم(کمیسیون صنایع و معادن)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۳۸

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

فرهاد بشیری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

پاکدشت

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم و نهم(کمیسیون آموزش و تحقیقات)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۳۹

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

حسن نوروزی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

رباط‌کریم و بهارستان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم و دهم(کمیسیون حقوقی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۴۰

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

حسین نوش آبادی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

ورامین

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

ششم و هفتم(کمیسیون عمران)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۴۱

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیداحمد رسولی‌نژاد

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دماوند و فیروزکوه

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصلاح‌طلب

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

چهارم، پنجم و هفتم(کمیسیون فرهنگی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۴۲

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هاجر چنارانی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نیشابور و فیروزه

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مستقل

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم(کمیسیون امنیت ملی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۴۳

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مشهد و کلات

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم و دهم(کمیسیون اقتصادی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۴۴

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

جواد کریمی قدوسی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مشهد و کلات

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم، نهم و دهم(کمیسیون امنیت ملی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
۴۵&#‌13;

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نصرالله پژمان‌فر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مشهد و کلات

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم و دهم(کمیسیون فرهنگی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۴۶

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مشهد و کلات

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم، نهم و دهم(کمیسیون بهداشت و درمان)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۴۷

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

حسن رزمیان مقدم

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

درگز

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

پنجم و هفتم(کمیسیون برنامه و بودجه)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۴۸

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

جلیل رحیمی جهان‌آبادی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

تربت جام،تایباد و باخرز

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مستقل

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم (کمیسیون حقوقی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۴۹

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

فریمان و سرخس

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم (کمیسیون فرهنگی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۵۰

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

جلیل مختار

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

آبادان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم(کمیسیون اجتماعی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۵۱

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

‌حبیب آقاجری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

بندرماهشهر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم (کمیسیون انرژی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۵۲

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مجید ناصری‌نژاد

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

شادگان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هفتم و دهم(کمیسیون انرژی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۵۳

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

فریدون حسنوند

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اندیمشک

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

ششم، هفتم، هشتم و دهم(کمیسیون انرژی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۵۴

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سردار سهراب گیلانی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

شوشترو گتوند

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم(کمیسیون شوراها و امور داخلی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۵۵

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سید احمد آوایی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دزفول

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصلاح‌طلب

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم(کمیسیون امنیت ملی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۵۶

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

قاسم ساعدی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دشت آزادگان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم (کمیسیون انرژی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۵۷

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیدمرتضی خاتمی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

ماهنشان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مستقل

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم (کمیسیون بهداشت و درمان)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۵۸

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

حبیب‌اله دهمرده

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

زابل و زهک

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم(کمیسیون آموزش و تحقیقات)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۵۹

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

حسینعلی شهریاری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

زاهدان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هفتم،هشتم،نهم و دهم(کمیسیون بهداشت و درمان)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۶۰

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

جعفر قادری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

شیراز

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم و نهم(کمیسیون برنامه و بودجه)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۶۱

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیدموسی موسوی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

لامرد و مهر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم (کمیسیون انرژی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۶۲

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

محمدرضا رضایی کوچی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

جهرم

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم، نهم و دهم(کمیسیون اقتصادی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۶۳

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

رحیم زارع

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

آباده

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم و دهم(کمیسیون اقتصادی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۶۴

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

روح اله عباسپور

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

بویین زهرا و آوج

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم(کمیسیون صنایع و معادن)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۶۵

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

احمد امیرآبادی فراهانی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

قم

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم و دهم(کمیسیون شوراها و امور داخلی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۶۶

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مجتبی ذوالنوری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

قم

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم(کمیسیون امنیت ملی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۶۷

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

علیرضا زاکانی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

قم

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هفتم، هشتم و نهم(کمیسیون شوراها و امور داخلی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۶۸

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیدمهدی فرشادان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سنندج

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مستقل

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم(کمیسیون برنامه و بودجه)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۶۹

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

عفت شریعتی کوهبنانی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

زرند و کوهبنان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم(کمیسیون اجتماعی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۷۰

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

محمدمهدی زاهدی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

کرمان و راور

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم و دهم(کمیسیون آموزش و تحقیقات)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۷۱

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

محمدرضا پورایراهمی داورانی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

کرمان و راور

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم و دهم(کمیسیون اقتصادی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۷۲

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

شهباز حسن‌پور بیگلری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیرجان و برسیر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم، نهم و دهم(کمیسیون برنامه و بودجه)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۷۳

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

موسی غضنفرآبادی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

بم، ریگان و فهرج

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هفتم و هشتم(کمیسیون حقوقی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۷۴

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مصطفی‌رضا حسینی‌قطب‌آبادی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

شهربابک

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم(کمیسیون صنایع و معادن)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۷۵

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیدجواد حسینی کیا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سنقر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم(کمیسیون صنایع و معادن)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۷۶

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

عبدالرضا مصری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

کرمانشاه

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم، نهم و دهم(کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اجتماعی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۷۷

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

غلامرضا تاجگردون

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

گچساران و باشت

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصلاح‌طلب

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم و دهم(کمیسیون برنامه و بودجه)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۷۸

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیدمحمد موحد

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

کهگیلویه و بهمئی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم(کمیسیون اصل نود)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۷۹

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

رحمت‌اله نوروزی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

علی آبادکتول

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم (کمیسیون کشاورزی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۸۰

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

غلامعلی کوهساری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

رامیان و آزادشهر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مستقل

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

ششم (کمیسیون انرژی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۸۱

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیدکاظم دلخوش‌اباتری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

صومعه سرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هفتم، هشتم و دهم(کمیسیون اقتصادی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۸۲

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

جبار کوچکی‌نژاد

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

رشت

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم (کمیسیون‌های برنامه و بودجه و آموزش)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۸۳

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

سیدعلی آقازاده دافساری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

رشت

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم(کمیسیون امنیت ملی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۸۴

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

محمد خدابخشی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

الیگودرز

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم(کمیسیون برنامه و بودجه)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۸۵

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

عباس گودرزی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

بروجرد

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم (کمیسیون اجتماعی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۸۶

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

علی کریمی فیروزجایی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

بابل

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم(کمیسیون آموزش و تحقیقات)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۸۷

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

کمال علیپور خنکداری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

قائمشهر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم (کمیسیون عمران)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۸۸

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

علی‌اکبر کریمی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اراک

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم (کمیسیون اقتصادی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۸۹

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

محمدحسن آصفری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اراک

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم (کمیسیون امنیت ملی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۹۰

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

محمود احمدی بیغش

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

شازند

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم (کمیسیون امنیت ملی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۹۱

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

علیرضا سلیمی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

محلات و دلیجان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم، نهم و دهم(کمیسیون آموزش و تحقیقات)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۹۲

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

محمد آشوری تازیانی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

بندرعباس، قشم و ابوموسی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هفتم، هشتم، نهم و دهم(کمیسیون شوراها و امورداخلی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۹۳

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

منصور آرامی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

بندرعباس، قشم و ابوموسی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم (کمیسیون عمران)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۹۴

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

احمد مرادی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

بندرعباس، قشم و ابوموسی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مستقل

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم (کمیسیون انرژی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۹۵

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

احمد جباری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

بندرلنگه، بستک و پارسیان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم و نهم(کمیسیون عمران)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۹۶

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

حسن لطفی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

رزن

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصلاح‌طلب

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم (کمیسیون اجتماعی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۹۷

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

حمیدرضا حاجی بابایی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

همدان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم(کمیسیون برنامه و بودجه)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۹۸

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

عیسی جعفری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

بهار و کبودرآهنگ

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم (کمیسیون کشاورزی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۹۹

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

محمدمهدی مفتح

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

تویسرکان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

چهارم، پنجم، هفتم، هشتم، نهم و دهم(کمیسیون برنامه و بودجه)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱۰۰

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

احد آزادی‌خواه

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

ملایر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم (کمیسیون فرهنگی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱۰۱

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

محمدصالح جوکار

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

یزد و اشکذر

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اصولگرا

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

نهم (کمیسیون امنیت ملی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱۰۲

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

محمدرضا صباغیان بافقی

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مهریز،بافق،ابرکوه و خاتم

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

مستقل

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

دهم(کمیسیون شوراها و امور داخلی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱۰۳

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

اسفندیار اختیاری

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

زرتشتیان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

----

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هشتم، نهم و دهم(کمیسیون آموزش و تحقیقات)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

۱۰۴

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

روبرت بگلریان

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

ارامنه جنوب

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

----

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;

هفتم، هشتم و نهم(کمیسیون اقتصادی)

&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;
&#‌13;


#‌سیاسی
منبع: خبرآنلاین


تبلیغات

مطالب مرتبط

چرا اراک در فوتبال موفق نیست,دلایل اصلی عدم رشد فوتبال اراک در کشور طی چند دهه گذشته

لحظاتی پیش

هدا زابلی نژاد,دکتر پریسا شاد قزوینی,بهمن نامور,جامعه هنری ما هنرمند نخبه ی عمل گرا و خلاق می خواهد,

1 دقیقه پیش

محمد شهلی بر، مدیرکل آب های ساحلی شیلات سیستان و بلوچستان گفت: 175 بسته معیشتی با ارزش 350 میلیون ریال میان نیازمندان توزیع شد

5 دقیقه پیش

راه و شهرسازی استان اصفهان,سهم استان ها از امکانات و درآمدهای استانی ناچیز است

6 دقیقه پیش

جزئیات آتش سوزی کانکس فرهنگیان دزفول,واکنش وزیر آموزش و پرورش به آتش سوزی کانکس فرهنگیان سردشت دزفول, مدرسه حافظ کنگرستان دزفول,

یک ربع پیش

مشاغل خانگی,امیر وثوقیان,تعاونی سازه گستر امیر فاتح نوشاد شهریار

یک ربع پیش

ناوگان کشاورزی هندیجان تقویت شد

نیم ساعت پیش

ایران نوشت:خوشبینی‌ای که از زمان کاندیداتوری جو بایدن برای ریاست جمهوری امـــریکا و براســـاس اظهارات او و اطرافیانش درباره بازگشت امریکا به برجام شکل گرفته بود با استقرار رئیس جمهوری جدید ایالات متحده در کاخ سفید نه تنها کم نشده بلکه رو به افزایش است.

2 ساعت پیش

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به مشوق‌های پیش‌بینی شده برای شرکت اتاق‌های مشترک در نمایشگاه مجازی ایران، گفت: این آمادگی وجود دارد که بتوانیم ظرفیت‌های این نمایشگاه را به تجار و بازرگانان روسیه نشان دهیم تا از مخاطبان یا شرکت‌کنندگان در نمایشگاه پیش‌رو باشند.

3 ساعت پیش

زیرساخت انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث قانونی درحال آماده سازی است و به محض عملیاتی شدن سامانه های مربوطه فرایندهای آن به عموم مردم اطلاع رسانی می شود.

8 ساعت پیش

پس از درگذشت حجت الاسلام اژه‌ای، حجت‌الاسلام احمد واعظی به عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور انجمن اسلامی دانشجویان و دانشجویان ایرانی در اروپا منصوب شد.

8 ساعت پیش

محمود فکری پس از بازی امروز استقلال برابر سایپا در مورد پرسپولیس صحبت کرد که این موضوع با واکنش ابراهیم شکوری رو به رو شد.

8 ساعت پیش

آلن دلون ستاره سینمای فرانسه که سال ۲۰۱۹ دچار سکته مغزی

9 ساعت پیش

وزیر ورزش و جوانان گفت: توهین به رئیس جمهور توهین به رای مردم و جمهوریت نظام است.

9 ساعت پیش

اگر کمی دقت کنیم میبینیم که همه عادات ما تحت الشعاع سختی کار و انواع بحران ها قرار گرفته است. شاید برایتان عجیب باشد ولی شما وقتی دچار بحران اقتصادی میشوید مجبورید بیشتر کار کنید،بیشتر رانندگی کنید و همه ی این ها به کنار؛ انسان با کار زیاد دچار خستگی بیش از حد میشود و دیگر رمق فکر کردن به چطور خوابیدن و چطور نشستن را ندارد در نتیجه دچار کمردرد میشود.

9 ساعت پیش