اهدافتان را به زبان حال بنویسید اینکار باعث میشود ذهن ناخود آگاهتان مسیری با کمترین مقاومت انتخاب کن

اهدافتان را به زبان حال بنویسید اینکار باعث میشود ذهن ناخود آگاهتان مسیری با کمترین مقاومت انتخاب کن

تبلیغات


مطالب مرتبط