شهروندان از حضور تفریحی و غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند، در غیر این صورت احتمال بازگشت موج جدیدی

شهروندان از حضور تفریحی و غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند، در غیر این صورت احتمال بازگشت موج جدیدی
#‌شهروندان از #‌حضور_تفریحی و #‌غیرضروری در #‌سطح_شهر #‌خودداری کنند، در غیر این صورت #‌احتمال_بازگشت #‌موج+جدیدی از #‌بیماری_کرونا وجود دارد.

www.iribnews.ir
@‌iribnews.ir

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط