|
1 سال پیش
حامد آهنگی

خاطره ایی از دوران مدرسه???.گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش میشود هفتاد رنگ.? آرزو دارم همیشه شا

خاطره ایی از دوران مدرسه???.گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش میشود هفتاد رنگ.? آرزو دارم همیشه شا

تبلیغات


مطالب مرتبط