.خودباوری یک شعار.

.خودباوری یک شعار.

.
خودباوری یک شعار برای خود انتخاب کنید وهر روز آنرا برای خودتان تکرار کنیدیاد بگیرید که نظر شما تنها نظری است که اهمیت دارد افکار و نظرات بی اهمیت دیگران را کنار گذاریدفقط خودتان هستید که باید واقعیت زندگی را برای خود آشکار کنید وقتی در ارتباطات خود با دیگران مطیع و سلطه پذیر نباشید آنوقت به خود و نظراتتان اعتماد و اطمینان پیدا می کنید. . . . ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با فالو و لایک مارو حمایت کنید .

تبلیغات


مطالب مرتبط