خواستن نقطه آغازین تمام هدف هاست، نه امیدوار بودن نه آرزو داشتن بلکه یک خواستن شدید همراه با اشتیا

خواستن نقطه آغازین تمام هدف هاست، نه امیدوار بودن نه آرزو داشتن بلکه یک خواستن شدید همراه با اشتیا

تبلیغات


مطالب مرتبط