طرح مشترکی با وزرات بهداشت با حضور چند هزار تیم پزشکی برای مبارزه با بیماری کرونا تهیه کرده ایم.irib
5 روز پیش
2 بازدید

طرح مشترکی با وزرات بهداشت با حضور چند هزار تیم پزشکی برای مبارزه با بیماری کرونا تهیه کرده ایم.irib

طرح مشترکی با وزرات بهداشت با حضور چند هزار تیم پزشکی برای مبارزه با بیماری کرونا تهیه کرده ایم.

🌐 iribnews.ir
@‌iribnews.ir


مطالب مرتبط