امروز کوچه خیابان های شهر با همکاری کسبه گروه های 2، 3 و 4 ایمن تر از هر زمان دیگری بود،موفقیت این ط
۱ هفته پیش
3 بازدید

امروز کوچه خیابان های شهر با همکاری کسبه گروه های 2، 3 و 4 ایمن تر از هر زمان دیگری بود،موفقیت این ط

امروز کوچه خیابان های شهر با همکاری کسبه گروه های 2، 3 و 4 ایمن تر از هر زمان دیگری بود،موفقیت این طرح سراسری همکاری و مشارکت همه مردم را می طلبد
🌐 iribnews.ir
@‌iribnews.ir


مطالب مرتبط